Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 57115 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1884.03.18. (8. ülés)
Napirendi pontok:
(8. ülés) 1. Emlékirat pótlegények kiállítása tekintetében a közös hadügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között fennálló ellentétekről (HM)
(8. ülés) 2. Javaslat nevelési pótlék engedélyezésére Marschalkó Tamás honvédezredes fia részére (HM)
(8. ülés) 3. A népfelkelési törvényjavaslat (ME)
(8. ülés) 4. Törvényjavaslat a budapesti Nagykörút létesítéséről, a 1871:XLII. tc. módosításáról, valamint a Budapest főváros duna-jobbparti területének egyes részein emelendő építmények adómentességéről (PM)
(8. ülés) 5. Javaslat Klamarik János tankerületi főigazgató vallás- és közoktatásügyi minisztériumi osztálytanácsossá történő kinevezésére (VKM)
(8. ülés) 6. Javaslat kitüntetések és címek adományozására: dr. Budenz József egyetemi tanár és Láncz Nándor Veszprém megyei főorvos részére a kir. tanácsosi cím adományozására; Stancsevics Márk pomázi katolikus plébános-esperes a Ferenc József Rend lovagkeresztje kitüntetés adományozására; Korn György Győr megyei tanító részére a Koronás Ezüst Érdemkereszt kitüntetés adományozására (VKM)
(8. ülés) 7. A szegedi kölcsön folyósítása (PM)
(8. ülés) 8. Javaslat Dragonescu Dömjén II. osztályú miniszteri titkárnak a pénzügyőrségi központi felügyelői állásra való kinevezésére III. osztályú miniszteri titkári ranggal és illetménnyel; javaslat Niamesny Zsigmond I. osztályú pénzügyi titkár számára a pénzügyi tanácsosi cím adományozására; javaslat Szarka János I. osztályú számtiszt számára a számtanácsosi cím adományozására (PM)
(8. ülés) 9. Javaslat Haupt Rezső tatai adótárnok számára a Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetés adományozására (PM)
(8. ülés) 10. Javaslat kegydíj engedélyezésére Reiprich Lőrinc kincstári bányafelőr árvája számára (PM)
(8. ülés) 11. Javaslat nevelési pótlék felemelésére Demény Ferenc pénzügyi titkár özvegyre számára (PM)
(8. ülés) 12. Javaslat kegydíj engedélyezésére Retzel Alfréd dohánygyártási tiszt özvegye számára (PM)
(8. ülés) 13. Javaslat nyugdíj felemelésének engedélyezésére Pischel Ferenc pénzügyigazgatósági számtanácsos számára (PM)
(8. ülés) 14. A bruck-szőnyi vasúti vonal becsárának fizetéséről egyezmény az Osztrák-Magyar Vaspálya Társulattal (PM)
(8. ülés) 15. A nemzetközi négyes bizottság által létesített vasúti egyezmény (KöKöM)
(8. ülés) 16. A közlekedésügyi tanács, az államvasútak igazgatósága és a tarifabizottság szervezéséről szóló szabályrendelet tervezetei (KöKöM)
(8. ülés) 17. A politikai színezetű és a közönséges bűntettel vádolt külföldiek Németországnak történő kiadatása tárgyában (IM)
(8. ülés) 18. Javaslat Fabinyi Teofil kir. kúriai tanácselnök részére a Szent István Rend kiskeresztje kitüntetés adományozására; javaslat Fehérpataky László kir. táblai segédhivatali igazgató részére a kir. tanácsosi cím adományozására (IM)
(8. ülés) 19. Javaslat bírói kinevezésekre: kir. kúriai bírákká Ostfy Pál és Süteő Rudolf kir. táblai bírák; a M. Kir. Brassói Törvényszékhez bírónak Vizi József brassói bíró; a M. Kir. Rimaszombati Törvényszékhez bírónak Lányi Bertalan gyakorló ügyvéd, a M. Kir. Nagyszebeni Törvényszékhez bírónak Hatfaludy István ; a M. Kir. Felvinci Járásbíróságra bírónak Keresztes Árpád mocsi albíró; A M. Kir. Kolozsvári Járásbíróságra Nesztor János kolozsvári albíró; lugosi albírónak Nagy Elek karánsebesi albíró; a M. Kir. Temesvári Járásbíróságra bírónak Mayer János svidniki albíró; kismártoni albírónak Dr. Izsák Gyula soproni törvényszéki jegyző; erzsébetvárosi alügyésznek Gorove Lajos erzsébetvárosi törvényszéki jegyző; nagykanizsai alügyésznek dr. Sass Elemér budapesti kir. ítélőtáblai tiszteletbeli segédfogalmazó; a budapesti kir. ítélőtáblához tiszteletbeli segédfogalmazónak Huzella Mátyás végzett jogász (IM)
(8. ülés) 20. Javaslat kegydíj engedélyezésére Michael Frigyes segéd-telekkönyvvezető özvegye részére (IM)
(8. ülés) 21. Javaslat nevelési pótlék engedélyezésére Szentiványi József aljegyző özvegyének gyermekei részére (IM)
(8. ülés) 22. Javaslat kegydíj engedélyezésére Kovách Ferenc írnok özvegye részére (IM)
(8. ülés) 23. Hatásköri összeütközés az Egri Kir. Törvényszék és a Belügyminisztérium között Vitéz Viktor egri cipészmester és Sugár Samu bőrkereskedő között felmerült csalás gyanújának ügyében (IM)
(8. ülés) 24. Hatásköri összeütközés a Nyitrai Kir. Járásbíróság és a Belügyminisztérium között Deszet Gáspár ügyében, aki Üszeg és Nyitra között a vasúti sínen haladt (IM)
(8. ülés) 25. Hatásköri összeütközés a M. Kir. Kúria és Szepes megye Másodfokú Erdei Kihágási Bírósága között Zsemba József és Zsemba János juhai által okozott kár ügyében (IM)
(8. ülés) 26. A gyógyíthatatlan elmebetegek elhelyezésére szánt ápolda építési többletköltsége (BM)
(8. ülés) 27. Javaslat nemesség adományozására: Dani József jószágigazgató számára gyarmati előnévvel, Dani Nándor kir. táblabíró számára gyarmati előnévvel, Máday Lajos országgyűlési képviselő számára, Matkovics Lajos zentai szolgabíró számára mátéházi előnévvel (BM)
(8. ülés) 28. Javaslat kitüntetések adományozása: Kroisz János bánfalvi lakos részére Ezüst Érdemkereszt; Garnier Jánosné intézőné és népkonyhai vezető, valamint Sárkány Gyuláné kórházi ápolónő részére Koronás Ezüst Érdemkereszt; Szedlacsek Zsófia és Mödl Teréz vereskereszt-egyleti (Vörös Kereszt) áolónők számára Ezüst Érdemkereszt; javaslat a kormány köszönetének kifejezésére Ivánka Imre országgyűlési képviselő és vasúti igazgató, Lindtner Imre a vereskereszt-egylet (Vörös Kereszt) női osztálya igazgatója, valamint Lechner Gusztáv vereskereszt-egyleti (Vörös Kereszt) tisztviselő számára (BM)
(8. ülés) 29. Javaslat kegydíj engedélyezésére Axenta Vazul cs. kir. járáshivatali tollnok árvája részére (BM)
(8. ülés) 30. Javaslat kitüntetés adományozására a budai kir. várkerti építkezéseknél szerzett érdemekért: Ország Sándor miniszteri tanácsos, az építési bizottság előadója részére a Lipót Rend lovagkeresztje kitüntetés; Wechselmann Ignác építési vállalkozó számára a Vaskorona Rend III. osztálya kitüntetés; Szkalla Oszkár főmérnök, az építési bizottság műszaki ellenőri közege részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje kitüntetés (ME)
(8. ülés) 31. Jelentés az 1881:LII. tc. (a Tisza bal partján a Kőrös és Maros között fekvő terület ármentesítése) végrehajtásáról (KöKöM)
(8. ülés) 12. A fiumei kikötőben tervezett feltöltési munkálatok végrehajtása végett szükséges intézkedések (KöKöM)
(8. ülés) 33. Nemzetközi szerződés Sziámmal a szeszes italokról (FIK)
(8. ülés) 34. Az Osztrák-Magyar Lloyd Gőzhajózási Társaság részvénytőkéjének felemelése (FIK)
(8. ülés) 35. Javaslat Oliver Pedro alcúdiai lakos részére az Ezüst Érdemkereszt kitüntetés adományozására a Mallorca szigeténél hajótörést szenvedett Mimi nevű magyar bárka legénységének megmentéséért (FIK)
(8. ülés) 36. Javaslat Kégly Sándor országos statisztikai hivatali miniszteri fogalmazónak miniszteri titkárrá történő kinevezésére (FIK)
(8. ülés) 37. Javaslat kegydíj engedélyezésére Balasovits Manó főerdőtanácsos árvája részére (FIK)
(8. ülés) 38. Javaslat kegydíj engedélyezésére Kaliday Anna - egy erdőőr árvája - részére (FIK)
(8. ülés) 39. Javaslat napi kegyellátás engedélyezésére Dupal András méneskari őrmester özvegye részére (FIK)
(8. ülés) 40. Javaslat Matinszoka József főállatorvos özvegye részére kegydíj, az árvák részére pedig nevelési pótlék engedélyezésére (FIK)
(8. ülés) 41. Javaslat Starika János községi elöljáró számára az Arany Érdemkereszt kitüntetés adományozására (HSzDM)