Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 58882 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1903.03.21. (12. ülés)
Napirendi pontok:
(12. ülés) 1. Javaslat Bauer Antal országgyűlési képviselő és törvényes utódai részére a magyar nemesség adományozására; Bauer Mihály országgyűlési képviselő és utódai részére a magyar nemesség adományozására; dr. Elischer Gyula egyetemi rendkívüli tanár, Szent Rókus közkórházi főorvos és törvényes utódai részére a magyar nemesség adományozására; Vécsey Tamás udvari tanácsos, egyetemi jogtanár és törvényes utódai részére régi magyar nemességük épségben tartása mellett a Hernádvécsei előnév adományozására; Kubinyi József földbirtokos nemességének, családnevének és Felső-Kubini előnevének örökbefogadot kiskorú fiaira, Pucsok Kálmánra és Pucsok Lászlóra való átruházására; Náday Ferenc a Budapesti Nemzeti Színház tagja részére a Ferenc József Rend tiszti keresuztje kitüntetés adományozására (BM)
(12. ülés) 2. Javaslat Újváry Károly helytartótanácsi járulnok árvája részére kegydíj engedélyezésére (BM)
(12. ülés) 3. Előirányzat nélküli kiadás a Belügyminisztérium költségvetésében a M. Kir. Államrendőrségné a rendkívüli segélyek terén; a közegészségügyi kiadásoknál a kórházakban ápoltak gyógyköltségeire; az anyakönyvi kiadások terén (BM)
(12. ülés) 4. Előirányzat nélküli kiadás a Nagybecskereki Tiszai Ármentesítő Társulat állami kedvezménye tárgyában (PM)
(12. ülés) 5. A készfizetések felvételéről szóló törvényjavaslat; a koronaérték megállapítását tárgyazó 1892:XVII. tc. további kiegészítéséről szóló törvényjavaslat; a készfizetések felvételéről szóló törvényjavaslat bemutatása (PM)
(12. ülés) 6. Javaslat Márffy Ede pénzügyminiszteri osztálytanácsos részére a Vaskorona Rend III. osztálya kitüntetés adományozására (PM)
(12. ülés) 7. Javaslat Korizmics Antal az alexandriai fellebbviteli vegyes bíróság elnöke részére a Ferenc József Rend nagykeresztje kitüntetés adományozására (IM)
(12. ülés) 8. Javaslat Sárói Szabó László a Kir. Kúriához berendelt budapesti kir. ítélőtáblai bíró kinevezésére kúriai bíróvá; dr. Obetkó Dezső pécsi kir. járásbírósági albíró kinevezésére törvényszéki bíróvá a Szabadkai Kir. Törvényszékhez; dr. Fikker Károly békési kir. járásbírósági albíró kinevezésére ügyésszé az Aradi Kir. Ügyészséghez; Danilovics Gyula nagyigmándi kir. járásbírósági jegyző kinevezésére albíróvá a Nagyigmándi Kir. Járásbírósághoz (IM)
(12. ülés) 9. Hatásköri összeütközés a Lugosi Kir. Törvényszék és Krassó-Szörény vármegye alispánja között Kriszta Filip móniói lakos ellen hatósági közeg sértése miatt folyamatba tett ügyben (IM)
(12. ülés) 10. A Kabanádudvari helyi érdekű vasút engedélyezése (KM)
(12. ülés) 11. Javaslat Rejtő Sándor József műegyetemi nyugalmazott rendes tanár részére az udvari tanácsosi cím adományozására (KM)
(12. ülés) 12. Javaslat dr. Ádám Géza kereskedelmi miniszteri segédtitkár részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje kitüntetés adományozására; dr. Procopius Béla kereskedelmi miniszteri segédtitkár részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje kitüntetés adományozására; dr. Ott János kereskedelmi miniszteri segédtitkár részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje kitüntetés adományozására (KM)
(12. ülés) 13. Javaslat Róth Lóránt osztálytanácsosi címmel felruházott földművelésügyi miniszteri titkár részére a Ferenc József Rend tiszti kereztje kitüntetés adományozására; Ruisz Gyula jószágfelügyelő részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje adományozására; Konkoly-Thege Miklós címzetes földművelésügyi miniszteri tanácsos, az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója részérea Szent István Rend kiskeresztje kitüntetés adományozására (FM)
(12. ülés) 14. Üzletrész jegyzés a Máramaros vármegyei hitelszövetkezetnél (FM)
(12. ülés) 15. Előirányzat nélküli kiadás a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében a népfelkelés felfegyverzése céljából (HM)
(12. ülés) 16. A budapesti tudományegyetem és a József Műegyetem bezárása a zavargások idejére (VKM)
(12. ülés) 17. Javaslat Papp János aradi görögkeleti román archimandrita aradi görögkeleti román püspökké választásának megerősítése (VKM)
(12. ülés) 18. Javaslat dr. Goldzieher Vilmos budapesti tudományegyetemi címzetes nyilvános rendkívüli tanárrészére a Ferenc József Rend tiszti keresztje kitüntetés adományozására az orvosképzés és az orvosi szakirodalom terén szerzett érdemei elismeréséül (VKM)