Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 59231 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1915.10.19. (19. ülés)
Napirendi pontok:
(19. ülés) 1. Javaslat belső titkos tanácsosi méltóság adományozására Tőry Gusztáv, Vértessy Géza, Ottlik Iván, Pap Elek, Jeszenszky Sándor, br. Kazy József, Bartóky József, Karátson Lajos és Németh Károly államtitkárok részére (ME)
(19. ülés) 2. Javaslat Gajári Ödön volt országyűlési képviselő, nagybirtokos és hírlapíró, Horváth Elemér miniszteri tanácsos, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója, Szily Kálmán miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa, valamint Weisz Manfréd nagyiparos örökös főrendiházi taggá leendő kinevezésére (ME)
(19. ülés) 3. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Drasche-Lázár Alfréd miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos részére (ME)
(19. ülés) 4. Javaslat a magasabb fizetési osztály címének és jellegének adományozására dr. Latinovits Endre miniszteri segédtitkár, illetve dr. Marsovszky Ivor, dr. Márffy Ágost és dr. Keblovszky-Mayer Lajos miniszteri fogalmazó részére (ME)
(19. ülés) 5. Javaslat a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Balogh Márton István m. kir. közigazgatási bírósági ajtónálló részére nyugdíjazása alkalmából (ME)
(19. ülés) 6. Javaslat belobreskai Woinovich Emil gyalogsági tábornok, a cs. és kir. hadilevéltár igazgatója magyar állampolgárságának saját kérésre leendő megszüntetésére (ME)
(19. ülés) 7. Az uzsoráról szóló horvát-szlavón autonom törvényjavaslat szentesítésre történő felterjesztése (HSzDM)
(19. ülés) 8. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Varsovszky Móric miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos, valamint a a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Medve Miklós miniszteri segédtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri segédtitkár részére (FSzKM)
(19. ülés) 9. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására poprádvölgyi Döller Antal, József főherceg udvari titkára részére (FSzKM)
(19. ülés) 10. Javaslat az Erzsébet Érem adományozására Grauer Sabina, a bécsi Neumann M. és Társa cég szófiai fiókja vezetőjének neje részére, közjótékonyságért (FSzKM)
(19. ülés) 11. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására P. Kajdi Nep. János, a konstantinápolyi Szt. György iskola superiora részére (FSzKM)
(19. ülés) 12. Javaslat a Lipót Rend középkeresztjének adományozására dr. Vargha Gyula és dr. Lers Vilmos államtitkár részére; a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Hartig Sándor és dr. Szüry János miniszteri tanácsos, továbbá dr. Hollán Sándor miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató, valamint dr. Neumann Károly, Horváth Károly és dr. Emich Gusztáv miniszteri tanácsos részére; a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására dr. Török László miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Ott János miniszteri osztálytanácsos, Raisz Ernő műszaki főtanácsos, Dunai László miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár, Roediger Ernő miniszteri osztálytanácsosi címmel felruházott révkapitány, és dr. Scitovszky Tibor miniszteri osztálytanácsosi címmel felruházott miniszteri titkár részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Nyírő Gábor tengerhajózási felügyelő, Pehár Gusztáv és Kallós Bertalan ipari főfelügyelő, Forster Gyula és Márta Miklós műszaki tanácsos, dr. Rosenkart György miniszteri segédtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri fogalmazó, Frank Ármin kir. mérnök, végül ifj. dr. Kövér Kálmán, dr. Hazai Radó és dr. Jármay Elemér miniszteri segédtitkár részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására dr. Galgóczy Oszkár és dr. Válkay Bertalan miniszteri fogalmazó, Imre Géza kir. mérnök és Petrich Máté, a Fiumei Tengerészeti Hatóság főgépésze részére; az Arany Érdemkereszt adományozására dr. Ladányi Dezső, dr. Ottlyk Iván és dr. Monaszterly miniszteri segédfogalmazó, Arnold Jenő fiumei tengerészeti hatósági gépész, Nagy Irén posta és távírda kezelőnő és Schmidt Károly aldunai hajózási hatósági hajóvezető részére; a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Uljan János, Németh János, Klepsatel Henrik, Németh Ferenc és Rjesz Márton, királyi útmesterek, Molnár Endre vármegyei útbiztos, Pohánka János kir. útmester, Kovács Lajos hajógépész, valamint Franco József, Frulich Mátyás és Dobrilla János révaltiszt részére; az Ezüst Érdemkereszt adományozására Augusztin Vilmos gépkezelő, Lózsa Ferenc és Lózsa Lajos hajóslegények, Hrubi József hajózási hatósági kalauz és Arnold Jakab ballonőr részére a háború alatt teljesített munkáért (KM)
(19. ülés) 13. Javaslat Legfelső elismerés nyilvánítására Gruber Jenő műszaki főtanácsos, az Al-dunai Hajózási Hatóság főnöke, dr. Péteri Ödön miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár, dr. Tormay Géza miniszteri titkár, dr. Fritz Géza miniszteri segédtitkár és Minach Antal révalkapitány részére (KM)
(19. ülés) 14. Javaslat a M. Kir. Államvasutak személyzetének kitüntetésére - a Ferenc József Rend csillagos középkeresztjének adományozására dr. Kotányi Zsigmond udvari tanácsos, igazgató részére; a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Papp János udvari tanácsos, igazgató részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására Décsey Lajos üzletvezető részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Uhlarik Béla, dr. Bacsinszky Vladimir, Ofner József üzletvezetők, Macsovszky Miklós igazgatóhelyettes, Hoitsy Gedeon és Uray Zoltán üzletvezetők, Littke Jenő, Kun Viktor és Ránér Ödön főfelügyelő üzletvezetők, Luger Kamill királyi tanácsos, főfelügyelő, valamint Fontaine Emil és Vörös Zoltán kir. tanácsos, felügyelők részére; a király tanácsosi cím adományozására Winkler József és Csorba Gábor felügyelők részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Vámos Ármin felügyelő, dr. Barakonyi Sándor felügyelő, vezető főorvos, Wirkmann József, Winkler Ignác, Fiala János, Giganek Jenő, Farkas Ferenc, Wikkenhausen Ferenc és Müller Gyula felügyelők, Kovách Imre főmérnök, Szentey Ödön, Gerner Ferenc és Rurik Nándor főellenőrök, valamint Schulhof Leo főmérnök részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Homonnay Lajos, Krempe Róbert és Schindler Győző mérnök, dr. Nagy Imre segédtitkár, Wass János ellenőr és Krammer Gyula mérnök; az Arany Érdemkereszt adományozására Tolnay Gyula mérnök, dr. Homonnay Tivadar fogalmazó, Gellért Lajos mérnök és Bogsch Aladár fogalmazó; a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Vizy Pál, Szalontay Ottokár, Hoffer Ferenc, Löwe Lajos, Lakatos József és Harday Károly művezetők részére; az Ezüst Érdemkereszt adományozására Deutschmann László és Hunyadi László géplakatos részére a háború során szerzett érdemekért (KM)
(19. ülés) 15. Javaslat a legfelső elismerés nyilvánítására Lázár Lajos miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató, és Bényei Zsigmond államvasúti igazgatóhelyettes részére (KM)
(19. ülés) 16. Javaslat a posta és távírda alkalmazottak kitüntetésére - a Szent István Rend kiskeresztjének adományozására Follért Károly posta és távírda vezérigazgató részére; a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Kolossváry Endre posta és távírda műszaki főigazgató és Demény Károly posta és távírda főigazgató részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Vater József posta és távírda műszaki igazgató, Semsey Mihály és Rutter Emil posta és távírda igazgató, Schaden Frigyes és Hollós József posta és távírda műszaki tanácsos, és Tarlós György posta és távírda főtanácsos részére; valamint legfelsőbb elismerés nyilvánítására Hindy István posta és távírda főigazgatói címmel és jelleggel felruházott posta és távírda igazgató részére (KM)
(19. ülés) 17. Javaslat legfelső elismerés nyilvánítására Brám Miksa lovag, miniszteri tanácsos, a Cs. és Kir. Szabadalmazott Déli Vaspálya Társaság üzlet-vezérigazgatója, dr. Fábry Sándor, az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak vezérigazgatója, és Neugebauer Viktor miniszteri tanácsos, a Mohács-Pécsi Vasút és a Dunagőzhajózási Társaság igazgatója részére; a Ferenc József Rend csillagos középkeresztjének adományozására Pulszky Garibaldi miniszteri tanácsos, a Cs. és Kir. Szabadalmazott Kassa-Oderbergi Vasút vezérigazgatója részére; a Ferenc József Rend középkeresztjéhez a csillag adományozására Domony Móric, a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság igazgatója részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására Haich Károly udvari tanácsos, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ügyvezető igazgatója, Maléter Zoltán udvari tanácsos, a Szamosvölgyi Vasút vezérigazgatója, Végh Károly udvari tanácsos, a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság igazgatója részére; m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására dr. Hausser Adorján, a Cs. és Kir. Szabadalmazott Kassa-Oderbergi Vasút vezérigazgató-helyettese és Baracs Károly, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút igazgatója részére; a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására Koromzay Frigyes, az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak igazgatója, Weber József, Wufka Albert és Breuer Mór, a Cs. és Kir. Szabadalmazott Déli Vaspálya Társaság igazgatóhelyettesei, Sterba Dezső, a Szamosvölgyi Vasút igazgatóhelyettese, és Rampel József, a Cs. és Kir. Szabadalmazott Kassa-Oderbergi Vasút üzletvezetője részére; a királyi tanácsosi cím adományozására Fábrián Henrik, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút üzletigazgatója részére; valamint a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Kerner Lajos, a Cs. és Kir. Szabadalmazott Déli Vaspálya Társaságvasúti felügyelője részére (KM)
(19. ülés) 18. Javaslat az államtitkári cím adományozására Tolnay Kornél, a M. Kir. Államvasutak igazgató-elnöke részére (KM)
(19. ülés) 19. Javaslat a miniszteri tanácsosi cím adományozására Jenik Béla m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelő részére (KM)
(19. ülés) 20. Javaslat a miniszteri tanácsosi cím adományozására Kovách Lajos műszaki tanácsos részére (KM)
(19. ülés) 21. Javaslat a miniszteri tanácsosi cím adományozására dr. Maly Ferenc műszaki tanácsos részére (KM)
(19. ülés) 22. Javaslat a miniszteri osztálytanácsosi cím és jelleg adományozására dr. Bud János miniszteri titkár részére (KM)
(19. ülés) 23. A métermérték ügyében 1875. május 20-án Périzsban kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1876:II. tc. módosítására irányuló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése (KM)
(19. ülés) 24. A marosvásárhely-szászrégeni helyiérdekű vasút megváltási költségeinek utalványozása előirányzat nélküli beruházásként (KM)
(19. ülés) 25. A drávavölgyi (kiskőszeg-siklós-barcsi) helyiérdekű vasút üzletberendezési tőkéjének felemelése (KM)
(19. ülés) 26. Hozzájárulás Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja részére a vármegye közútjainak fenntartási munkálataihoz igás szolgáltatások igénybevételéhez (KM)
(19. ülés) 27. Hozzájárulás Krassó-Szörény vármegye alispánja részére a vármegye közútjainak fenntartási munkálataihoz igás szolgáltatások igénybevételéhez (KM)
(19. ülés) 28. Kamatmentes előleg engedélyezése a postamesterek részére (KM)
(19. ülés) 29. Postai szállítási jog megvonása a Journal de Genéve és a Tribune de Genéve című lapoktól államellenes irányzatuk miatt (KM)
(19. ülés) 30. Postai szállítási jog megvonása az E. J. Pappo bukaresti könyvnyomda kiadásában megjelenő Romania Mare Kartea ideala a Natunei felíratú, Joan Bratila tanító által készített képeslaptól és a Karta Romaneasca a Ardealului si Bucovinei in tomite de Colonel Teodorescu. Dupa cele mai exacta sur si cercetari in localitate 1915. Tipografia Albert Baer Bucaresti Soceo et Co. Societate anonima Ploesti című térképtől; a ploesti Progressul könyvnyomda kiadásában megjelenő, Vasile T. Niculescu ploesti tanár által készített Romania Viitoare Karta pentru educatia, nationale si culturola a tuturor romanilor című térképtől; a Karta Etnografica a Europei Centrale dupa Florinskij Lubor-Niederle, Kiepert, Weigand, Cvijic, Mazare, Noe si altii feliratú, G. Gane által szerkesztett 1914. évi kiadású, hamis etnográfiai adatokat feltüntető kézi térképtől; a J. Negreanu Str. Apolodor 15 Bucaresti kiadásában megjelent Pompieri Europei felírású térképtől; valamint a Karta Europei humorostica politica című, Bukarestben, a Moravek Testvérek nyomdájában megjelenő térképtől (KM)
(19. ülés) 31. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Neterda Modest és dr. Schwöder Ervin miniszteri osztálytanácsos, valamint dr. Wolff Nándor és dr. Szücs István miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár részére; továbbá a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Angeli Róbert miniszteri titkár részére (VKM)
(19. ülés) 32. Javaslat korábbi szolgálati idő korpótlékba történő beszámítására dr. Áldássy Antal budapesti egyetemi tanár részére (VKM)
(19. ülés) 33. Javaslat korábbi szolgálati idő korpótlékba történő beszámítására dr. Zolnay Gyula kolozsvári egyetemi tanár részére (VKM)
(19. ülés) 34. Javaslat korábbi szolgálati idő korpótlékba történő beszámítására dr. Kuzsinszky Bálint budapesti egyetemi tanár részére (VKM)
(19. ülés) 35. Javaslat korábbi szolgálati idő korpótlékba történő beszámítására dr. Ónody Adolf budapesti egyetemi tanár részére (VKM)
(19. ülés) 36. Javaslat korábbi szolgálati idő korpótlékba történő beszámítására dr. Erdélyi László kolozsvári egyetemi tanár részére (VKM)
(19. ülés) 37. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Busa János trencséni ágostai evangélikus tanító özvegye részére (VKM)
(19. ülés) 38. Az államsegélyes nem állami elemi iskolák államosítása folytán megtakarított összeg felhasználása állami elemi iskolák építésére és tanítói állások szervezésére (VKM)
(19. ülés) 39. Javaslat kinevezésekre - tanácselnökké a Pécsi Ítélőtáblához Chudovszky Géza rózsahegyi törvényszéki elnököt; elnökké a Rózsahegyi Törvényszékhez Belopotoczky Gyula rózsahegyi ügyészt; VII. fizetési osztályú járásbíróvá: Jánka Jenő egri járásbírót a Tiszafüredi Járásbírósághoz, dr. Csupor Sándor szombathelyi törvényszéki bírót a Felsőpulyai Járásbírósághoz, dr. Berényi Antal szatmárnémeti törvényszéki bírót az Óradnai Járásbírósághoz; albíróvá: Solymosi Gyula dévai törvényszéki jegyzőt és dr. Farkas Lászlót, a Nagyváradi Ítélőtáblánál alkalmazott bírósági jegyzőt a Kőrösbökényi Járásbírósághoz, Zayzon Kálmán gyergyószentmiklósi járásbírósági jegyzőt a Gyergyószentmiklósi Járásbírósághoz, dr. Bodoky Zoltán nagykikindai törvényszéki jegyzőt a Nagykikindai Járásbírósághoz; alügyésszé a Temesvári Ügyészséghez dr. Szigriszt Antal Tibort, a Temesvári Ítélőtáblánál alkalmazott bírósági jegyzőt (IM)
(19. ülés) 40. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Vadász Lipót államtitkár részére (IM)
(19. ülés) 41. Javaslat magyar nemesség és a szászi előnév adományozására dr. Szászy Béla miniszteri tanácsos részére (IM)
(19. ülés) 42. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Megyery István, a Igazságügyminisztériumban alkalmazott koronaügyész-helyettes részére (IM)
(19. ülés) 43. Javaslat nemesség és a dunaszerdahelyi előnév adományozására dr. Szladits Károly miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos részére (IM)
(19. ülés) 44. Javaslat a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására dr. Bartha Richárd, az Igazságügyminisztériumban alkalmazott pozsonyi ítélőtáblai bíró részére (IM)
(19. ülés) 45. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Berinkey Dénes miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár részére (IM)
(19. ülés) 46. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Lengyel Aurél, az Igazságügyminisztériumban alkalmazott budapesti büntető járásbíró részére (IM)
(19. ülés) 47. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Gozsdu Elek temesvári, Czárán István budapesti és dr. Szász Iván szegedi kir. főügyész részére, a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Kuhin Sándor budapesti főügyész -helyettes részére, valamint a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Gadó István nagybecskereki kir. ügyész részére (IM)
(19. ülés) 48. Javaslat a legfelső elismerés nyilvánítására Fabinyi Gusztáv kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott pozsonyi ítélőtáblai bíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(19. ülés) 49. Javaslat a főügyészi cím adományozására Újházy Sándor főügyész-helyettesi címmel és jelleggel felruházott székesfehérvári ügyész részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(19. ülés) 50. Javaslat a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására Rose Gyula ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott hatvani járásbíró részére (IM)
(19. ülés) 51. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Farkas Viktor csákigorbói kir. járásbírósági telekkönyvvezető részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(19. ülés) 52. A hitbizományi birtokok részéről történő hadikölcsön-jegyzés előmozdítása tárgyában készült rendelettervezet bemutatása (IM)
(19. ülés) 53. A művelés nélkül hagyott mezőgazdasági ingatlanok tárgyában kiadott 1019/1915. ME számú rendelet hatályának meghosszabbításáról szóló rendelettervezet bemutatása (IM)
(19. ülés) 54. A budapesti kiköltözködési határidők meghosszabbítására vonatkozó rendelettervezet bemutatása (IM)
(19. ülés) 55. A bíróságok és ügyészségek tagjainak ideiglenes alkalmazásáról szóló 1899:XLVIII, tc. hatályának mehgosszabbításáról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése (IM)
(19. ülés) 56. Javaslat a Lipót Rend középkeresztjének adományozására ifj. br. Perényi Zsigmond belügyminiszteri államtitkár részére (BM)
(19. ülés) 57. Javaslat a Lipót Rend középkeresztjének adományozására Horváth Emil államtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsos részére (BM)
(19. ülés) 58. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Jalsoviczky Sándor, dr. Samassa Adolf és dr. Ladik Gusztáv miniszteri tanácsos, valamint Jekelfalussy Zoltán miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott kivándorlási biztos részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására Farkass Kálmán miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos, és dr. Hajós Béla miniszteri tanácsosi címmel felruházott közegészségügyi főfelügyelő részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Pásztély István, dr. Jekel Péter és dr. Fest Lajos miniszteri tanácsos, Kiszely Gyula miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár, dr. Fáy Aladár közegészségügyi főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott közegészségügyi felügyelő és Ilosvay Gusztáv határrendőrségi főnökhelyettesi címmel és jelleggel felruházott határrendőrségi tanácsos részére; a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására dr. Békéssy Géza közegészségügyi főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott közegészségügyi felügyelő részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Sándor Ákos, dr. Török István, dr. Blaha Sándor, Szekér Andor és dr. Tatits Árkád miniszteri titkár, ifj. Viczián Antal, dr. Kiss Dezső, dr. Tóth Géza, dr. br. Máriássy Tibor és dr. Pilaszanovich Antal miniszteri segédtitkár, valamint Pichler Lajos kivándorlási felügyelő részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására dr. Marik Pál, dr. Kolossváry Dezső, dr. Hegymegi Kiss Pál, Saly J. Árpád és Szúnyog István miniszteri fogalmazó, továbbá dr. Kovacsics Dezső, dr. Glósz Ödön és dr. Magyary Lajos miniszteri segédfogalmazó részére; valamint az Arany Érdemkereszt adományozására dr. Janda Károly, Eyssen László, ifj. Csipkay Károly és dr. Vágó István fizetés nélküli segédfogalmazó részére (BM)
(19. ülés) 59. Javaslat a miniszteri tanácsosi cím adományozására Tersztyánszky Kálmán, dr. Ilosvay Bálint és Vásárhelyi Gyula miniszteri osztálytanácsos részére; a miniszteri osztálytanácsosi cím adományozására dr. Szontagh Antal, dr. Dukavits István, Kovács Béla és dr. Burchard-Bélaváry Rezső miniszteri titkár részére; a miniszteri titkári cím és jelleg adományozására Stimm Adolf, dr. Nagy Sámuel, jr. Szent-Györgyi Ernő és Pantl Kálmán miniszteri segédtitkár részére; a miniszteri segédtitkári cím és jelleg adományozására Hartner Fülöp, dr. Zalán István, dr. br. Fiáth Miklós és dr. Bezerédj András miniszteri fogalmazó részére; a minsizteri fogalmazói cím és jelleg adományozására Závody Elemér, Szirmay Sándor és dr. Egressy Árpád miniszteri segédfogalmazó részére; a miniszteri tanácsosi cím adományozására dr. Frank Ödön közegészségügyi felügyelő részére; a közegészségügyi főfelügyelői cím és jelleg adományozására dr. Kerekes Pál közegészségügyi felügyelő részére; a miniszteri osztálytanácsosi cím adományozására Hoffmann Károly műszaki tanácsos részére; műszaki tanácsosi cím adományozására Joó István főmérnök részére; valamint a kir. mérnöki cím adományozására Szlovák Jenő segédmérnök részére (BM)
(19. ülés) 60. Javaslat a II. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Boda Dezső Budapest székesfővárosi államrendőrségi főkapitány részére a hadviseléssel kapcsolatos érdemeiért (BM)
(19. ülés) 61. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Markovich Ince Budapest székesfővárosi államrendőrségi főkapitány-helyettes, dr. Dumitreánu Ágoston államrendőrségi főorvos és Liokl Géza államrendőrségi főparancsnok részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Sajó Sándor, Rédei Miklós, dr. Schreiber Emil, dr. Sándor László, dr. Nagy Károly és Stefkovics Ferenc államrendőrségi rendőrtanácsosok, Andréka Károly, dr. Dorning Henrik, Kórody M. Béla és Szentkirályi Béla államrendőrségi kerületi kapitányok, Könye Imre államrendőrségi számtanácsos és Orosz István államrendőrségi főfelügyelő részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására dr. Császlik Pál és dr. Németh Lipót rendőrfogalmazó részére; az Arany Érdemkereszt adományozására dr. Bartha Gyula rendőr segédfogalmazó részére, a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Vidos Elek és Wolkenberg Gyula rendőrfelügyelő, valamint Gárdonyi Viktor államrendőrségi segédhivatali igazgató részére; a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Tálos József, Nánássy László, Őrsy Sándor, Kern Ferenc, Zdeborszky Oszkár, Katona Oszkár, Kalmár Hugó, Bialoskursky Géza, Babesku M. Gyula, Magyary Gyula, Tallián Károly, Dániel Dezső, Papp Ferenc és András Dénes államrendőrségi biztosok, valamint Járóka József, Bédi Sándor, Mőricz Gyula, Sarándy László, Gaál György, Bató János és Gáspár József rendőr őrmesterek, Szakál György, Szvath György és Bardócz Lipót rendőr ellenőrök részére; az Ezüst Érdemkereszt adományozására Ebneth György és Stupek József rendőr őrmester, Büki Sándor, Menyhei István, Sotta Sándor, Vajda István, és Nagy Ernő államrendőrségi rendőr ellenőr, Mikola Mihály, Simon VIII. István Bozsonyik Lajos, Tóth IX. Mihály, Szabó Bence, Csitti József, László Mihály, Bézsenyi István, Mátyás József, Fölhösi II. János, Németh XIV. János, Kisújszállási József, Dávid Ferenc, Bőcz János, Csapó István, Pálfi Antal, Pósta Mihály, Tatai István, László Sándor, Kun István, Pálfi Lajos, Panyi Antal és Fogel József államrendőrségi rendőr részére a hadviseléssel kapcsolatos érdemeikért (BM)
(19. ülés) 62. Javaslat a főtanácsosi cím és jelleg adományozására dr. Martinovics Jenő Budapest székesfővárosi m. kir. államrendőrségi tanácsos részére, a kerületi kapitányi cím és jelleg adományozására Czövek Sándor államrendőrségi fogalmazó részére; a rendőr-főorvosi cím és jelleg adományozására dr. Rózsa Imre államrendőrségi kórházi orvos részére, valamint a főszámtanácsosi cím és jelleg adományozására Vajda József államrendőrségi számtanácsos részére (BM)
(19. ülés) 63. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Szent-Iványi Kálmán határrendőrségi tanácsos részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Pietsch Sándor, Késmárky Dezső és Bánó Iván határrendőrségi tanácsos. Stanczel Géza, dr. Vörös Ákos, dr. László Ferenc és Lám Dezső határrendőrségi kapitány részére; legfelső elismerés nyilvánítására Burg Kornél határrendőrségi kapitány részére, a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Szombathelyi Béla és Szilaveczky Aladár határrendőrségi fogalmazó, Wölfel Sándor határrendőrségi fogalmazói címmel és jelleggel felruházott segédfogalmazó, és dr. Beusterien Erich határrendőrségi fizetés nélküli fogalmazó, valamint Kovács Nagy Pál, Beliczay Kálmán és dr. Kula László határrendőrségi segédfogalmazó részére; az Arany Érdemkereszt adományozására Horváth Sándor, Grund Oszkár és Nagy Valér határrendőrségi fizetés nélküli segédfogalmazó részére; legfelsőbb elismerés nyilvánítására Császár Károly határrendőrségi detektív felügyelő részére; az Arany Érdemkereszt adományozására Papp József és Magyar József határrendőrségi hivataltiszt részére; a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Prodovszky Sándor és Blazsek József határrendőrségi polgári biztos részére; valamint az Ezüst Érdemkereszt adományozására P, Kiss János határrendőrségi címzetes őrségvezető, Fücsök István, Andorfi Mihály és Szigeti Ferenc határrendőr részére a hadviseléssel kapcsolatos érdemeikért (BM)
(19. ülés) 64. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Nyegre László, Máramaros vármegye főispánja részére az ellenséges betörés alkalmával közhivatali működése közben szerzett érdemeiért (BM)
(19. ülés) 65. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására gr. Sztáray Gábor, Ung vármegye főispánja részére az ellenséges betörés alkalmával közhivatali működése közben szerzett érdemeiért (BM)
(19. ülés) 66. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Buttykay Ferenc, Bereg vármegye főispánja részére az ellenséges betörés alkalmával közhivatali működése közben szerzett érdemeiért (BM)
(19. ülés) 67. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Faragó József, Eperjes város polgármestere és dr. Ferbstein Márk, Sáros vármegye tiszti főorvosa részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Várady Szakmáry Géza bártfai járási, és Spillenberg Barna girálti járási főszolgabíró részére; legfelső elismerés nyilvánítására Gallotsik István felsővízközi járási főszolgabíró részére, valamint a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Schultz József zborói körjegyző részére az ellenséges betörés alkalmával közhivatali működése közben szerzett érdemeikért (BM)
(19. ülés) 68. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Székely Kálmán, Bereg vármegye tiszti főorvosa, Péchy Miklós mezőkászonyi járási főszolgabíró és Erdőhegyi Ferenc szolgabíró részére az ellenséges betörés alkalmával közhivatali működése közben szerzett érdemeikért (BM)
(19. ülés) 69. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Farka Jenő felsőbányai polgármester részére ellenséges betörés alkalmával közhivatali működése közben szerzett érdemeiért (BM)
(19. ülés) 70. Javaslat Medrey Géza belügyminiszteri főszámtanácsos nyugdíjának felemelésére (BM)
(19. ülés) 71. A Bálint Gyula budapesti lakos, csendőrségi lótápszállítóval kötött szerződések megváltoztatása (BM)
(19. ülés) 72. Jelentés a járványos betegségekről (kolera, tífusz, hólyagos himlő) (BM)
(19. ülés) 73. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Dubravszky Róbert, Péchy József, dr. Szomjas Lajos, Serbán János, és Téglás Károly miniszteri tanácsos részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására br. Podmaniczky Gyula és Lovas Sándor miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos részére; a miniszteri tanácsosi cím adományozására dr. Góger László, dr. Ferdinándy Bertalan és Radisics István miniszteri osztálytanácsos részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Koós Jenő miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos, Lipthay Béla és dr. Jeszenszky Károly miniszteri osztálytanácsos, Ivády Béla miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár, Kozma István és Kaán Károly főerdőtanácsos részére; a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására dr. Reusz Andor miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár részére; ; főerdőtanácsosi cím adományozására Térfi Béla erdőtanácsos részére; miniszteri osztálytanácsosi cím adományozására dr. Nádossy Gergely miniszteri titkár részére; miniszteri titkári cím adományozására dr. Mayer Károly, dr. Gally Kálmán és dr. Vuk Alajos miniszteri segédtitkár, valamint Bakonyi Pál gazdasági intéző részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Várady László, dr. Gerentsér Jenő és dr. Rónay László miniszteri segédtitkár, továbbá Szántó Mihály erdőtanácsos, Hreblay Emil, Beke Imre, Békessy Jenő és Pilisy Géza gazdasági felügyelő részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására dr. Balázsi Ferenc és dr. Péchy Tibor miniszteri fogalmazó, Papp László erdőmérnök, dr. Géczy Imre, dr. Vadas Zoltán, dr. Sorbán Sándor, dr. Tóth Zoltán és dr. Tiszti Lajos miniszteri segédfogalmazó, dr. Fritye Valér gazdasági segédfelügyelő, Petricsek Adolf erdőmérnök, Tichy Gyula gazdasági segédfelügyelő, Blickhardt József és Bachmann Ottó segédmérnök részére; magyar nemesség adományozására Rziha Artur állategészségügyi főfelügyelő részére; legfelső elismerés nyilvánítására Berzeviczy Zsigmond gazdasági felügyelő részére; végül a királyi tanácsosi cím adományozására Bartók Géza mezőgazdasági statisztikai felügyelő részére hadviseléssel kapcsolatos érdemeikért (FM)
(19. ülés) 74. Állami segély a Felsó-Bodrogi Víszabályozó Társulat részére a Szécsmező határában az Ipoly folyón épített dusszasztómű helyreállítására (FM)
(19. ülés) 75. Hiteltúllépés a földművelésügyi tárca Állami lótenyész-intézetek cím Személyi járandóságok rovatán (FM)
(19. ülés) 76. Javaslat a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Wallandt Frigyes főerdőőr részére nyugdíjazása alkalmából (FM)
(19. ülés) 77. Javaslat a Lipót Rend középkeresztjének adományozására Madarassy Gábor államtitkár részére; a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Pap Mihály, Grünn János, König Tivadar, Agorasztó Miklós és Vértesy Sándor miniszteri tanácsos részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására Kerntler Kálmán osztálytanácsos részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Molnár Imre, Nerfort Viktor, Ernyei Pál, Dögl Adolf, Huszár László, Kállay Tibor és Walkó Lajos miniszteri osztálytanácsos, Bálványi Gyula pénzügyi főtanácsos és Horváth Árpád állampénztári igazgató részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Benkő Ferenc, Thaly Zsigmond, Kiss Jenő, Ullmann István, iklódi Szabó Andor és Ajtay József miniszteri titkár, Havas Jenő, Márffy Albin és Kállay Zoltán pénzügyi titkár, Hartmann Béla pénzügyi tanácsos, Lehótzky Ferenc számtanácsos, Fejér Vilmos kir. tanácsos, állami nyomdai aligazgató, Donászy Ferenc állami nyomdai osztályvezető részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Török Antal állami nyomdai főtiszt részére; a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Stirm Richárd és Minkovits Károly állami nyomdai műszaki munkás, gépmester részére; végül nemesség és a nagyszentmiklósi előnév adományozására Dráhr János állami nyomdai igazgató részére (PM)
(19. ülés) 78. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Krausz József királyi tanácsos, nyugalmazott pénzügyigazgató Mária nevű nagykorú árvája részére (PM)
(19. ülés) 79. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Herepey Árpád sóbányahivatali főnök György nevű árvája részére (PM)
(19. ülés) 80. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Csorba Endre kataszteri becslőbiztos Lujza nevű nagykorú árvája részére (PM)
(19. ülés) 81. M. Kir. Állami Vasgyárak vajdahunyadi vasgyára tűzelőanyag szükségletét megtermelő, részben kincstári kézben lévő ruszkatői Falepárló Részvénytársaság, később Munka Részvénytársaság marzsinai telepének eladása a Klotild Magyar Vegyipar Részvénytársaságnak (PM)
(19. ülés) 82. Az 1913. évi közösűgyi záraszámadás szerinti magyar tartozás fedezéséről szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése (PM)
(19. ülés) 83. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Melichár Kálmán, Laczkó Manó, és dr. Ferdinándy Geyza miniszteri tanácsos részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására Payr Vilmos miniszteri tanácsos részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Frank Béla, Steinbrecher Rezső, dr. Knapp Aurél, Clair Ignác és dr. Erdey Aladár miniszteri osztálytanácsos részére; a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására dr. Szuper Zoltán miniszteri osztálytanácsos részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Steuer György és dr. Nicora László miniszteri titkár, továbbá dr. Sztankay Géza, dr. Bekény Zoltán és dr. Sárkány Oszkár miniszteri segédtitkár részére; a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Hlava Emil, dr. Pruzsinszky János, dr. Kerese Tibor és dr. Kálnay Miklós miniszteri fogalmazó, valamint Puscuriu Gyula miniszteri segédfogalmazó részére (HM)
(19. ülés) 84. Javaslat magasabb állás címének és jellegének adományozására dr. Vrabély Árpád és Theuerkauf Rezső miniszteri osztálytanácsos, dr. Gulden Ferenc, Vén Antal és dr. Papunecz József miniszteri segédtitkár, valamint dr. Ipolyi Árpád és dr. Meszlényi Róbert miniszteri fogalmazó részére (HM)
(19. ülés) 85. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Rosznáky Béla honvéd főhadnagy özvegye, Andrakovics Vilma részére (HM)
(19. ülés) 86. Kiszolgált altisztek alkalmazásáról (HM)