Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 60160 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1925.01.30.
Napirendi pontok:
1. A belügyminiszter bejelenti, hogy nincs előterjesztése
2. Nádossy Imre országos főkapitány meghívása a minisztertanács ülésére bizonyos rendészeti kérdések áttekintésére (ME)
3. Szigorló orvosok ingyenes ellátásban történő részesítése (NMM)
4. Igazolt záradékolású beköltözési engedély kiadása Edelény Árpád miniszteri tanácsos, volt kassai pénzügyigazgató részére (NMM)
5. Igazolt záradékkal ellátott beköltözési engedély kiadásának újbóli megtagadása Schreiber Róbert volt kolozsvári pénzügyigazgató-helyettes özvegye részére (NMM)
6. Igazolt záradékolású beköltözési engedély kiadásának megtagadása Moravek Lipót volt fiumei magyar királyi államvasúti főfelügyelő özvegye részére (NMM)
7. Javaslat a magyar királyi egészségügyi főtanácsosi cím adományozására dr. nemes Éhn Kálmán és dr. Barla Szabó József orvostudósok, nemzetgyűlési képviselők, dr. Szinnyei József budapesti közkórházi igazgató főorvos, dr. Prjesz Ignác közkórházi helyettes igazgató főorvos, valamint dr. Mészöly József Fejér vármegye főorvosa részére (NMM)
8. Igazolt záradékolású beköltözési engedély kiadásának megtagadása Kondor Sándor volt nagybányai bányatanácsos özvegye részére; az állásuktól nyugdíj nélkül, illetve nyugdíjuktól megfosztott tisztviselők beköltözési kérvényeinek kezelésére vonatkozó határozat (NMM)
9. Volt miniszteri illetményeinek engedélyezése bádoki Soós Károly altábornagy, volt honvédelmi miniszter részére (HM)
10. A közrend biztosítását szolgáló intézkedések előkészítése, valamint Nádossy Imre országos főkapitány jelentése (ME)
11. Bohuss Károly debreceni postahivatali igazgató igazgatósági tagságának engedélyezése a Hangya Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet kötelékébe tartozó Debreceni Bőrkereskedelmi és Bőripari Szövetkezetnél (KM)
12. Postai szállítási jog megvonása a Kolozsváron megjelenő Gyilkos című hetilaptól (KM)
13. Postai szállítási jog megvonása Magyar Lajos New Yorkban kiadott Mária-Nostra című művétől (KM)
14. Postai szállítási jog megvonása a Párizsban megjelenő Párisi Munkás című időszaki laptól (KM)
15. Szalágyi Egyed miniszteri tanácsos és Frenreisz Géza magyar királyi államvasúti főfelügyelő kiküldése a Járóműfelosztó Bizottság Bécsben tartandó plenáris ülésére (KM)
16. Az Izabella Háziipari Egylet szakértőjének németországi kiküldetése egy Münchenből érkező, bérmunkások foglalkoztatására vonatkozó üzleti ajánlat részleteinek áttekintésére (KM)
17. Javaslat dr. Zambra Alajos egyetemi nyilvános rendkívüli tanár kinevezésére egyetemi nyilvános rendes tanárrá a budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemre (VKM)
18. Javaslat a VI. fizetési osztálynak megfelelő magyar királyi gazdasági főfelügyelői cím adományozására Szabó Jenő VII. fizetési osztálybeli magyar királyi gazdasági felügyelő részére (FM)
19. Dr. Plósz Béla lótenyésztési főigazgató illetményeinek elszámolása (FM)
20. Ugi Géza lemondása folytán a Szegedi Kir. Kerületi Börtönnél megüresedett lelkészi állás betöltése (IM)
21. Motoros szántógépek beszerzése az Állampusztai Kir. Országos Büntetőintézet miklapusztai bérgazdasága részére (IM)
22. Az Abaúj-Torna vármegyei gönci járásban fekvő Füzérkomlós, Füzér, Hollóháza, Nyíri, Pusztafalu, Füzérradvány, Füzérkajata, Kovácsvágás, Vágáshuta, Pálháza, Filkeháza, Kisbózsva, Kishuta, Nagybózsva és Nagyhuta községek törvénykezési átcsatolása a Miskolci Kir. Törvényszék kerületén belül lévő Abaújszántói Kir. Járásbíróság területéből a Sátoraljaújhelyi Kir. Törvényszék kerületében lévő Sátoraljaújhelyi Kir. Járásbíróság területéhez (IM)
23. Kölcsön engedélyezése Makó város részére a polgári leányiskola épületének kibővítésére (PM)
24. Cukorrépamag vámmentes behozatalának engedélyezése (PM)
25. Virágh Andor kereskedelemügyi helyettes államtitkár kiküldetése Bécsbe, a Magyarországról levált területeken visszamaradt állami javak I. kategóriájába tartozó épületekre vonatkozó értékelési adatok az osztrák szakértővel történő áttekintésére (PM)
26. Javaslat János János pénzügyminiszteri altiszt nyugdíjának felemelésére (PM)
27. Javaslat Hegyi József pénzügyminisztériumi kezelő altiszt nyugdíjának megállapítására (PM)
28. Javaslat a pénzügyi főtanácsosi cím adományozására dr. Kiss István pénzügyi tanácsos részére (PM)
29. A Kals Pál és társai ügyéből az M. Kir. Államkincstár javára befolyt büntetéspénz felhasználása (PM)
30. Az Ausztriából és Svájcból visszaérkezett bor tértiáruként történő vámmentes kezelésének engedélyezése (PM)
31. A költségvetési törvényjavaslatba felveendő rendelkezések meghatározása (PM)
32. Javaslat a II. osztályú követségi titkári cím adományozására dr. barkóczi Rosty Ferenc követségi attasé részére (KüM)
33. Javaslat a II. osztályú követségi tanácsosi cím adományozására Wodianer Andor I. osztályú követségi titkár részére (KüM)
34. Javaslat az I. osztályú követségi tanácsosi cím adományozására dr. Ruttkay Vilmos II. osztályú követségi tanácsosi címmel felruházott kereskedelmi igazgató részére (KüM)
35. Javaslat az I. osztályú követségi tanácsosi cím adományozására dr. Nickl Alfréd II. osztályú követségi tanácsosi címmel felruházott miniszteri osztálytanácsos részére (KüM)
36. Javaslat Sajó Elemér miniszteri osztálytanácsos kinevezésére Maurer Gyula, a Budapesti Országos Kereskedelmi és Ipari Kikötő kormánybiztosa helyettesévé (ME)
37. Javaslat a magyar királyi kormányfőtanácsosi cím adományozására dr. Tóth Geyza budapesti ügyvéd részére (ME)
38. Javaslat a magyar királyi kormányfőtanácsosi cím adományozására Littke József pezsgőgyáros, pécsi lakos részére (ME)
39. Javaslat a magyar királyi kormányfőtanácsosi cím adományozására Szabó Ferenc földművelésügyi minisztériumi segédhivatali főigazgató részére (ME)
40. Javaslat az V. osztályú Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozására Pazsitzky András, a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság finom hengerműszerelője részére (ME)
41. Javaslat Sréter Ferenc szandai földbirtokos vitézi telek alapítólevele jóváhagyására (ME)
42. Bűnvádi eljárás indítása Esztergályos János nemzetgyűlési képviselő ellen kormánysértésért (ME)
43. A váltójogi és a főrendházi törvényjavaslat tárgyalásának későbbi napirendre tűzése (ME)
44. A miniszterelnök észrevétele a szociáldemokrata párti képviselők külföldi szervezetekkel történő kapcsolatainak aggályosságáról (ME)