Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 60097 - Datenblatt - DatenbankenOnline

Ülés : 1919.02.14. (19. ülés)
Napirendi pontok:
1. Javaslat a zeneakadémiai tanárok díjazásának rendezése (KoM)
2. Javaslat az Országos Magyar Zeneművészeti Főiskolánál Moravcsik Géza, Hubay Jenő, Szendy Árpád, Bloch József, lovag Herzfeld Viktor, Szabados Béla, Kemény Rezső rendes tanárok VII. fizetési osztályból az V-be, Bartók Béla rendes tanár VIII. fizetési osztályból az V-be, Mambrinyi Gyula, Oswald János, Grünfeld Vilmos, Schiffer Adolf, dr. Molnár Géza, Buttykay Ákos, Nagy Géza, Székely Arnold rendes tanárok a VIII. fizetési osztályból a VI-ba, Weiner Leó, Antalffy Zsíros Dezső, Siklós Albert, Kerpley Jenő tanárok IX. fizetési osztályból a VI-ba, Laub István, Tarnay Alajos, Hegyi Emánuel tanárok a IX. fizetési osztályból a VII-be, Hegedüs Gyula tanár a X. fizetési osztályból a VII-be való kinevezésükre (KoM)
3. Javaslat Moravcsik Géza rendes tanár és titkár nyugdíjazására és személyi pótlékának megállapítására, Oswald János rendes tanár nyugdíjazására, Grünfeld Vilmos rendes tanár nyugdíjazására és személyi pótlékának megállapítására (KoM)
4. Javaslat dr. Kodály Zoltán zeneakadémiai aligazgatóvá való kinevezésére (KoM)
5. Javaslat Dohnányi Ernő az Országos Magyar Zeneművészeti Főiskola igazgatójává való kinevezésére és személyi pótlék engedélyezésére (KoM)
6. javaslat Mihalovich Ödön koszorús zeneköltő az Országos Magyar Zeneművészeti Főiskola igazgatójává az V. fizetési osztályba való kinevezésére és személyi pótlék engedélyezésére (KoM)
7. Javaslat a világháborúban aktív szolgálatot nem tevő katonatisztek nyugalomba helyezésére (HM)
8. Javaslat a 35 évnél régebb óta szolgáló katonatisztek nyugalomba helyezésére (HM)
9. Javaslat új katonai és polgári rendfenntartó egyenruhák varratása (HM)
10. Javaslat arra, hogy közembereket is lehessen tisztekké kinevezni (HM)
11. Javaslat a hadügyminisztérium által bérbevett úszóművek bérösszegének előlegének kifizetésére (HM)
12. Javaslat a népfelkelési altisztek számára igényjogosultsági igazolvány kiadására és a meglevő igazolványok korhatárának meghosszabbítására (HM)
13. Javaslat a korona bankjegyeinek felülbélyegzésére (PM)
14. Javaslat Nagy László kataszteri irattár kezelő irodatiszt kataszteri irattárt kezelő irodatiszté a XI. fizetési osztályból a IX-be, Poddányi József kataszteri irattárt kezelő irodatiszt XI. fizetési osztályból a IX-be való kinevezésükre (PM)
15. Javaslat a Pénzügyminisztériumban Révay Károly kezelési vezető, Szánthó Márk segédhivatali igazgató, Hampel Márton, Kropf Ágoston, Majorszky Ferenc, Kopányi András, Homolay Gábor, Lukáts Antal, Jülek János, Sigmond Károly pénzügyi irodavezetők irodafőigazgatókka a IX. fizetési osztályból a VII-be, Unger Lőrinc pénzügyi irodavezető, Nagy István, Görlich Lipót irodatisztek, Millos Virgil pénzügyi irodavezető, Fritz Ede, Blay István, Maison József, Kovács József, Geőcze Ernő pénzügyi irodatisztek, Schild Adolf miniszteri irodatiszt, Balog Mór pénzügyi irodatiszt, Péter József pénzügyi irodavezető, Kriszta Ágost, Borsos Péter, Kovács Lajos pénzügyi irodatisztek, Kendrey János, Tolnay István pénzügyi irodavezetők, Zitmann József pénzügyi irodatiszt, Kirner Géza pénzügyi irodavezető, Géczy Sándor, Németh Sándor, Ripka Kámán pénzügyi irodatisztek irodaigazgatókká való a X. fizetési osztályból a VIII-ba, Karbiner Lajos, Burgyel János pénzügyi kataszteri irodatisztek, Akter László irodasegédtiszt, Tarczalay Árpád pénzügyi irodatiszt, Strasser Izidor, Kreminczky István pénzügyi kataszteri irodatiszt, Andrási József kezelő segédtiszt, Vörös Tibor kataszteri irodatiszt, Mérő Bernát pénzügyi irodatiszt, Vitális István irodasegédtiszt, Kubik Lajos pénzügyi irodatiszt, Szilágyi Dénes kataszteri irodatiszt, Tamásik János, Molnár Károly, Kerekes Ferenc, Murádi Attila, Mészáros Aladár, Bodor János, Kovács János pénzügyi irodatisztek irodafőtisztekké és a XI. fizetési osztályból a IX-be, Pilis László, Gajzágó Jenő, Győry Sándor, Ress Antal, Mahler Mátyás, Deme Dezső, Gróf Dezső, Sima Lőrinc, Neráth Károly, Vámos Gusztáv, Zalak Ármin, Kucsera Géza kezelési gyakornokok irodatisztekké a X. fizetési osztályba, Csikós József, Nikl János, Gáliszter Lajos, Stockinger Ferenc, Harsányi Elek irodaigazgatókká irodafőigazgatókká való kinevezésükre (PM)
16. Javaslat Vermes Mihály, Vidos Simon, Sipos József, Skala Vince, Barbul János, Péchy Tibor kataszteri mérnök, Semdner Emil háromszögelő mérnök, Bobek Antal kataszteri mérnök, Bonk Árpád háromszögelő mérnök, Lupkovics Endre kataszteri mérnök műszaki tanácsosokká a IX. fizetési osztályból a VII-be, Tóth Vince, Könczey Sándor, Köhler Antal, Schabl Mihály, Kubai Oszkár, Koller József, Szele Dezső, Csigó Lajos felmérési gyakornokok segédmérnökökké a X. fizetési osztályba való kinevezésükre (PM)
17. Javaslat a pénzügyi hivatali állások elnevezésének megváltoztatására (PM)
18. Javaslat a lóversenyeken a totalizatőrök és bukmékerek működésének betiltására (FM)
19. Javaslat törvényjavaslat kidolgozására a szlovák és román nép önrendelkezési jogának törvényes rendezéséről (IM)
20. Javaslat az Igazságügyminisztériumban Fürst Sándor kassai javítóintézeti igazgató, Vajna Károly budapesti országos gyűjtőfogházi igazgató, Gedeon Emil váci országos fegyintézeti igazgató igazgatókká és miniszteri tanácsosokká az V. fizetési osztályba, Jáhn József országos bírósági vegyész miniszteri tanácsossá az V. fizetési osztályba, Latzkovszky Alajos, szamosújvári, Mészáros Sándor székesfehérvári javítóintézeti igazgatókat a VI. fizetési osztályba, dr. Kardos Jenő székesfehérvári javítóintézeti szaktanár műszaki főtanácsossá a VI. fizetési osztályba, Ducker Ödön budapesti országos gyűjtőfogházi műszaki főtanácsos, dr. Büben László budapesti országos gyűjtőfogházi főorvos, Kisfaludy László budapesti törvényszéki fogházigazgató, Müller Mór szegedi kerületi börtönigazgató, dr. Németh Ödön igazságügyi országos megfigyelő és elmegyógyintézet vezetője a VIII. fizetési osztályból a VI-ba, dr. Rekney Gyula országos bírósági vegyészeti első segéd országos bírósági vegyésszé a VI. fizetési osztályba való kinevezésükre (IM)
21. Javaslat a gazdasági kapcsolatfelvételre a csehekkel (KüM)
22. Javaslat a rokkantak kérése dr. Ballassa Gyula rokkantakért felelős államtitkárrá való kinevezésére a Munkaügyi és Népjóléti Minisztériumon belül (ME)
23. Javaslat 34 vagon liszt elszállítása a demarkációs vonalon túlra (KM)
24. Garancia vállalás az elbocsátott Kassa-Oderbergi vasút alkalmazottakról való gondoskodásról (KM)
25. Engedély kérése a határrendőrségnél két orvosi állás létesítésére (BM)
26. Javaslat Szilágy megye meg nem szállt részeinek a szatmári kormánybiztos fennhatósága alá való kerülésére (BM)
27. Javaslat Széchenyi Aladár Somogy megyei kormánybiztos felmentésére és helyére dr. Neubauer Ferenc kaposvári ügyvéd kinevezésére (BM)
28. Javaslat Szőts Áron Csanád megyei kormánybiztossá való kinevezésére (BM)
29. Javaslat Miklós Móricz újpesti kormánybiztos helyettessé való kinevezésére (BM)
30. Javaslat dr. Révy Ferenc a Szent István Rend kincstárnoka fizetésének további folyósítására (KüM)
31. Felszólítás Sándor János volt belügyminiszter által elszállított iratok visszaszolgáltatására (BM)
32. Javaslat Koczián Samu közoktatási bíró felmentése, és a Horváth-Szlavonországok területén felállított pénzügyi közigazgatási bírósági elnökké való kinevezésére és fizetési előleg visszafizetésének elengedésére (ME)
33. Ernst Sándor prelátus Rómába kért útlevél kérelmének megtagadása (ME)
34. Javaslat a szász tanerőknek háború miatt elmaradt háborús és ruhasegély visszamenőleg való kifizetésére (ME)
35. Javaslat Herczeg Géza sajtópropaganda osztály vezetőjének miniszteri tanácsossá való kinevezésére (ME)
36. Javaslat Dr. Vass János vallásügyi miniszter illetménykülönbözetének kifizetésére (ME)
37. Javaslat Balogh Andor Állami Munkaközvetítő Hivatal statisztikai ellenőrét segédtitkárra a X. fizetési osztályból a VIII-ba való kinevezésére (KM)
38. Javaslat az iparoktatási személyzet részére karácsonyi pótlék engedélyezésére (KM)
39. Javaslat a Hadügyminisztériumnál dr. Nicora László, dr. Végh Kálmán miniszteri osztálytanácsosok miniszteri tanácsosokká, dr. Vladár Béla, dr. Roknich Miklós, dr. Masjon Vilmos, dr. Kozalik Ferenc miniszteri fogalmazók miniszteri segédtitkárrá való kinevezésükre (HM)
40. Javaslat az 1919. évi cukorrépa termelés biztosítására (PM)