Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 58061 - Datasheet - OnlineDatabases

Ülés : 1873.11.27. (58. ülés)
Napirendi pontok:
(58. ülés) 1. Javaslat a bécsi világkiállítás alkalmából Alter és Kiss udvari pesti ruhaszállítók, Bakay Nándor szegedi kötélgyáros, Baiersdorf Adolf temesvári fakereskedő, Beregszászy Lajos pesti udvari zongorakészítő, özv. Bretzenheim hercegnő sárospataki birtokos, Czilchert Róbert Pozsony vármegyei földbirtokos, Dück József a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Edl Tivadar kir. tanácsos a Pozsonyi Kereskedelmi Kamara elnöke, Faber Kajetán horvátországi bányatulajdonos, lovag Flandorffer Ignác soproni borkereskedő, Fritz András verseci gyártulajdonos, Gerendy István sövényfalvai földbirtokos, budai Goldberger Jakab óbudai gyártulajdonos, Gönczy Pál miniszteri tanácsos, Göndöcs Benedek békésgyulai apát é plébános, Greger Miksa londoni borkereskedő, Gyioko Szilárd Pozsony vármegyei földbirtokos, lovag Hantken Miksa az M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, Hertelendy Kálmán Zala vármegye főispánja, dr. Jedlik Ányos pesti egyetemi tanár, dr. Jendrássik Jenő pesti egyetemi tanár, gr. Karácsonyi Guidó budai földbirtokos, gr. Károlyi Alajos, Keleti Károly miniszteri tanácsos és az Országos Statisztikai Hivatal főnöke, br. Kemény István csombordi birtokos, Kochmeister Frigyes a Budapesti Kereskedelmi Kamara elnöke, gr. Königsegg-Aulendorf Gusztáv Trencsén vármegyei földbirtokos, Kuhinka István rimabreznói üveggyár tulajdonos, Maderspach Lajos oravicai bányafőmérnök, Michich Antal fiumei aranyműves, gr. Mikó Imre kolozsvári földbirtokos, Molnár Aladár országgyűlési képviselő, br. Orczy Béla cs. kir. külügyminisztériumi osztályfőnök, dr. Possner József az Eszéki Kereskedelmi Kamara titkára, Posonyi Sándor bécsi műárus, Ramasetter Vince sümegi borkereskedő, Ranolder János veszprémi püspök , Ráth György semmítőszéki bíró, Ráth Mór pesti könyvkiadó és kereskedő, Schmidt Adolf nagybossai bőrgyáros, Schrecker Ignác pesti udvari fényképész, Schuller-Libloy Frigyes nagyszebeni tanár, Simor János Magyarország hercegprímása, Smith és Meynier fiumei papírgyár, Stoll Károly országgyűlési képviselő és bányatanácsos, Strasser Albert temesvári lakos, Streitmann József gyöngyösi kötélgyáros, Strommer Teréz pozsonyi kesztyűsné, Térey Pál pesti földbirtokos, Töppler Károly soproni kereskedelmi és iparkamara elnöke, Hantus Jáános múzeumi őr, gr. Zichy Henrik a Moson vármegyei Gazdasági Egylet elnöke, Zsigmondy Vilmos pesti bányamérnök, a kapuvári ""Agricola"" Részvénytársaság, a Pesti M. Kir. Állami Mintarajztanoda, az állami lótenyésztőintézetek vezetői, a budai államnyomda, a budapesti Athenaeum Kiadó és Könyv Nyomda Részvénytársulat, a bánsági malmok gyűjteményes kiállításában részt vett malomvállalatok, az Első Magyar Pesti Bőrgyár Társaság, a Brassói Bánya- és Kohórészvénytársulat, a budapesti malmok gyűjteményes kiállításában részt vett malomvállalatok, a Budai Tanítónő Képezde, Budapest város közönsége, a kollektív cukor kiállításban részt vett cukorgyárak, a debreceni csizmadia céh, a Debreceni Felsőbb Gazdasági Tanintézet, a debreceni ""István"" gőzmalom, a kolozsvári székhelyű Erdélyi Pinceegylet, a Fiumei Kir. Tengerészeti Hatóság, a Fiumei Kereskedelmi és Iparkamara, a fiumei Fabrica di Conserve, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, a fürdészeti gyűjteményes kiállításban részt vett ásványvíz- és fürdőtulajdonosok, a Pesti Gazdasszonyok Egylete, a Heves vármegyei Gazdasági Egylet, a Kecskeméti Iparegylet, a Keszthelyi Felsőbb Gazdasági Tanintézet, a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara, a Külsőszolnok vármegyei Gazdasági Egylet, a losonci posztó és pamutszövő gyár, a Pesti Magyar Mérnökegylet, a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet, az Országos Statisztikai Hivatal, a Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara, a Pozsony vármegyei Gazdasági Egylet, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Tokaj-hegyaljai Bortermelő Egylet, a Torda-aranyosi Gazdasági Egylet, valamint a Világkiállítási Országos Bizottmánya Végrehajtó Bizottsága részére a legmagasabb elismerés nyilvánítása tárgyában (FIK) [folyt. köv.]
(58. ülés) 1. [folyt. köv.] Javaslat dr. Henszlmann Imre pesti egyetemi tanár, Kammermayer Károly Budapest város polgármestere, dr. Nendtvich Károly a József Műegyetem rektora, dr. Szabó József pesti egyetemi tanár, Forster János a prímási javak igazgatója részére a királyi tanácsosi cím adományozása, Szentirmay József a veszprémi püspöki uradalmak kormányzója, Balázs Zsigmond a Szabadalmazott Állami Vasúttársaság főfelügyelője, Berzeviczy Egyed a Szepesi Gazdasági Egylet elnöke, Freistädtler Antal kaposvári földbirtokos, Goldschmidt Lajos a kincstári opálbányák bérlője, Pfeiffer József szlavóniai föld- és erdőnagybirtokos, valamint Tolnay Lajos az államvasutak igazgatója kitüntetésére a Vaskorona Rend III. osztályával, Arady János a gr. Csáky László féle prakendorfi vasgyár igazgatója, Birnbaum Jakab pesti nagykereskedő, Hirsch Ignác pesti gyártulajdonos, Kindermann Lajos királyi tanácsos és nyugalmazott állami számvevőszéki főszámvizsgáló, Kramer Samu pesti udvari bútorgyáros, Krieger Pál br. Sina Simon jószágigazgatója, Kubinyi Manó a Gömör-zelesnyikrákosi és Felsőborsodi Vasmű Társulat elnöke, Lambl Károly a Körösi Gazdasági és Erdészeti Tanintézet igazgatója, Langenfeld Frigyes a Schlick féle vasöntöde igazgatója, Lotz Károly pesti festőművész, Mechwart András a Ganz féle vasgyár igazgatója, Munkácsy Mihály párizsi festőművész, Palugyay Jakab pozsonyi bor nagykereskedő és udvari szállító, Pokorny Ferenc zágrábi szeszgyáros és borkereskedő, Roha Benedek a széntelepek és az aninai sinöntöde felügyelője, Schätzler Frigyes, a Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara titkára, Schuck Náthán pesti mérleggyáros, dr. lovag Umlauff Viktor gr. Schönborn Ervin jószágigazgatója, Zemlinszky Rudolf a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat igazgatója, Zimmermann Frigyes az államgépgyár igazgatója, valamint Zsolnay Vilmos pécsi kőedénygyár tulajdonos kitüntetésére a Ferenc József Rend lovagkeresztjével (FIK) [folyt. köv.]
(58. ülés) 1. [folyt. köv.] Javaslat Abeles Dávid pesti bor nagykereskedő, Axmann János a ""Flóra"" Sztearin és Szappangyár igazgatója, Bucher Leonhard újpesti magánmérnök, Copony Márton brassói parkett gyáros, Csík József horvátországi cementgyár tulajdonos, Dobi Jenő pesti rézmetsző, Dulcz Antal pesti szíjgyártó, Ellinger Ede pesti udvari fényképész, Ferenczy Sándor szőlősgyöröki földbirtokos, Fischer Péter pesti sebészeti eszköz készítő, Fogl Manó udvari szalagárus, Gamauf Vilmos a Kolozsmonostori Gazdasági Intézet tanára az Erdélyi Gazdasági Egylet titkára, Grünbaum Miksa pesti udvari szabó, Grüneberg Károly pozsonyi kefegyáros, Hirsch Jakab pesti szabómester, Hoffmann Ignác pesti udvari kárpitos, Holländer József württembergi királyi műesztergályos Pesten, Ildényi Károly pesti udvari aranyozó, Kesselbauer György pozsonyi kétszersült gyáros, Kirner József pesti udvari puskaműves, Koller Károly besztercei fényképész, Kraetschmár C.A. rimaszombati kereskedő, Kugler Henrik pesti udvari cukrász, Kühne Ede mosonyi gazdasági gépgyáros, Littke Ferenc a Duna Gőzhajózási Társaság pécsi bányamestere, Nagy Ferenc a Torda-aranyosi Gazdasági Egylet elnöke Kolozsváron, Aetl Antal pesti vasgyáros, Pekár Imre a debreceni ""István"" gőzmalom igazgatója, Pfeiffer Kálmán miniszteri fogalmazó, Pozdek József pesti harangöntő, Quentzer Alajos pesti kalapgyáros, Rowland Vilmos az árvai uradalom főerdőmestere, Sachs Ede zágrábi bútorgyáros, Schalkház Lipót kassai borkereskedő, Schobesberger Károly Nagyszebeni Gazdasági Egylet titkára, Schochterus Károly a nagyszebeni kiállítók képviselője, Schön Jakab pesti udvari paszomány gyáros, Schnabel Gyula oravicai kereskedő, Seltenhofer Frigyes soproni harangöntő, Strobentz Alajos pesti vegyi gyáros, Telepy Károly a Magyar Művészeti Társulat titkára, Tibolth Lajos miniszteri fogalmazó, valamint Veith Lipót pesti címfestő részére a Koronás Arany Érdemkereszt adományozása, Bauer Károly a pesti Bauer testvérek-féle cég társa, Bertetich Antal fiumei kötélgyáros, Blaschke János pesti ostorgyáros, Csolnoky Ferenc kecskeméti szabómester, Dréher Ignác pesti m. kir. egyetemi műszerész, Farkas Sándor a világkiállítási magyar bizottság irodavezetője, Felber János pesti bőröndös, Helle Károly pozsonyi kötélgyáros, Hirt Pál pesti szabómester, Lehmann Mór pesti díszítményfestő, Maager József magyar semmítőszéki segédfogalmazó, Markó József rozsnyói bőrgyógyász, Nagy Mihály győri tésztagyáros, Österreicher János budapesti szerszámgyártó, Arendt Mihály nagyszebeni szíj- és bőröndgyártó, Roth János György nagyszebeni szűcsmester, Rupprecht Mihály soproni fényképész, Schunda Vencel pesti udvari hangszergyáros, valamint Thék Endre pesti asztalosmester kitüntetésére az Arany Érdemkereszttel, Ferenczi István marosvásárhelyi csizmadia mester, Hrucsár József a selmeci akadémia gyűjtemény-őre, Komorner Samu pesti kőfaragó, Malatinszky Ferenc debreceni szűrszabó, Nikolics Péter aradi szűrszabó, Raimund Frigyes lorettoi gazda, valamint Tömösváry Miklós kolozsvári szíjgyártó kitüntetésére a Koronás Ezüst Érdemkereszttel, Burghardt Mátyás a magyar gazdasági osztály őre, Borzi Márton mezőtúri fazekasmester, Kovács József mezőtúri fazekasmester, valamint Sterza Mariano fiumei tengerész kitüntetésére az Ezüst Érdemkereszttel (FIK)
(58. ülés) 2. Javaslat Popper Lipót nagybirtokos kitüntetésére a Ferenc József Rend középkeresztjével (BM)
(58. ülés) 3. Javaslat Zechmeister Lőrinc Rajka mezőváros bírája kitüntetésére a Koronás Arany Érdemkereszttel, és Zajzon István belügyminiszteri ajtónálló kitüntetésére a Koronás Ezüst Érdemkereszttel (BM)
(58. ülés) 4. Javaslat Duimich Pasqual hajóírnok kitüntetésére a ""Jugoslav"" nevű magyar briggnek Pernambuco-ból Liverpoolba történő irányításáért az Arany Érdemkereszttel (FIK)
(58. ülés) 5. Javaslat gr. Batthyányi József Moson vármegye főispánja kitüntetésére a Lipót Rend lovagkeresztjével (BM)