Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 59228 - Datasheet - OnlineDatabases

Ülés : 1915.09.03. (16. ülés)
Napirendi pontok:
(16. ülés) 1. A Számvevőszék 1914/1915. év III. negyedévi hiteleltérésekről szóló jelentésének Országgyűlés elé terjesztése (ME)
(16. ülés) 2. Egyes árucikkek ki- és átvitelének tilalmáról kiadott rendeletek újabb módosítása tárgyában kibocsátott 2388/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (ME)
(16. ülés) 3. A hadi célokra igénybe vett szeszfőző készülékek községek, városok részére történő ideiglenes átengedéséről szóló 2849/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (ME)
(16. ülés) 4. Az egyes árucikkek ki- és átvitelének tilalmáról kiadott 551/1915. ME számú, 1699/1915. ME számú, 1896/1915. ME számú és 2388/1915. ME számú rendelet kiegészítése illetve módosítása tárgyában kiadott 2884/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (ME)
(16. ülés) 5. A hadműveletek folytán elpusztult vagy megrongált községek helyreállításáról szóló 2817/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (ME)
(16. ülés) 6. A katonai büntetőtörvénykönyv II. részének hadifoglyokra való alkalmazásáról szóló 4272/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (ME)
(16. ülés) 7. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Dupelj György, a horvát-szlavón-dalmát kir. országos pénztár főnöke részére nyugalomba vonulása alkalmából (HSzDM)
(16. ülés) 8. Javaslat a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására Petrik Lajos királyi tanácsos, felső ipariskolai igazgató részére nyugdíjazása alkalmából (KM)
(16. ülés) 9. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Harsányi Dezső, a M. Kir. Központi Mértékügyi Intézet igazgatója részére nyugdíjazása alkalmából (KM)
(16. ülés) 10. Hozzájárulás Sáros vármegye részére az 1914:l. tc. 5. §. alapján a közutak fenntartásához meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez , és a napszámok megállapítása (KM)
(16. ülés) 11. A vasutasok ázsiai kolera elleni védőoltása tárgyában kiadott 3144/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(16. ülés) 12. A lenmagért zabért követelhető legmagasabb árak megállapításáról kiadott 3172/1915. ME számú, illetve a lenmagolaj zár alá vétele, a lenmagolaj készletek bejelentése, a lenmag és a lenmagolaj vasúton, hajón vagy gépkocsin történő szállításához szükséges igazolványok tárgyában kiadott 3171/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(16. ülés) 13. A Bécsben, Danzer Károly szerkesztésében megjelenő Danzer's Armee-Zeitung című katonai szaklap szállítására vonatkozó tilalom feloldása (KM)
(16. ülés) 14. A M. Kir. Államvasutak által a Nemzetközi Hálókocsi Társasággal kötött szerződés átruházása a Berlinben megalakuló Közép-európai Hálókocsi Társaságra (Mitteleuropaische Schlafwagen Gesellschaft) (KM)
(16. ülés) 15. A Központi Statisztikai Hivatal által a hivatal munkájához szükséges nyomtatványok, borítékok, térképek, grafikonok szállítására, valamint a Magyarország Tiszti Cím- és Névtára nyomtatására és köttetésére az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársasággal, a Pesti Könyvnyomda Részvénytársasággal, a Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársasággal, Müller Jenő könyvkötő iparossal, Hanser József könyvkötő iparossal, a Klösz György és Fia céggel, Engel Lajos szegedi cégével, illetőleg az Első Magyar Papíripari Részvénytársasággal kötött szerződés meghosszabbítása (KM)
(16. ülés) 16. Előirányzat nélküli kiadás a Magyar Államvasutak tisztviselőinek segélyezésére (KM)
(16. ülés) 17. Előirányzat nélküli kiadás a posta és távírdai alkalmazottak segélyezésére (KM)
(16. ülés) 18. Az árpagyöngy előállítása, forgalomba hozatala és legmagasabb árának megállapítástárgyában kiadott 3217/1915. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(16. ülés) 19. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Szórán Antal piskárosi görög katolikus elemi iskolai tanító özvegye részére (VKM)
(16. ülés) 20. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Árpád Gyula besenyei római katolikus elemi iskolai tanító özvegye részére (VKM)
(16. ülés) 21. Lekötött hitelmaradványok felhasználása a Csongrádon, Monoron, Torontálvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Cegléden, Szegeden és Csanádpalotán már tervezés alatt lévő önálló mezőgazdasági ismétlő iskolák építésére, valamint a vakok kolozsvári intézete építésének befejezésére (VKM)
(16. ülés) 22. Túlkiadás a Operaház és a Nemzeti Színház költségvetésében (VKM)
(16. ülés) 23. Javaslat legfelsőbb elismerés nyilvánítására Varga Nagy István pécsi kir. ítélőtáblai tanácselnök részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(16. ülés) 24. Javaslat az ítélőtáblai bírói cím adományozására Liptai Endre tiszafüredi járásbíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(16. ülés) 25. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Puhovich Pál felsőpulyai járásbírósági irodafőtiszt részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(16. ülés) 26. A bukaresti Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Konzulátus kiküldése Moga István Sztán és kiskorú Moga Alexandrina Anna hagyatéki ügyében (IM)
(16. ülés) 27. A Haditermény Részvénytársaság ügyeinek gyors elintézéséről szóló, az 1912:LXIII. tc., az 1912:LXVIII. tc. és az l914:L. tc. módosítása tárgyában készült rendelettervezet bemutatása (IM)
(16. ülés) 28. Javaslat dr. Szapárí György főrendiházi tag, földbirtokos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjává leendő kinbevezésére (BM)
(16. ülés) 29. Javaslat Ábrán Domokos államrendőrségi detektív nyugdíjának felemelésére (BM)
(16. ülés) 30. Jelentés a kolera, a tífusz és a himlő terjedéséről (BM)
(16. ülés) 31. A földművelésügyi tárcához tartozó, tényleges katonai szolgálatot teljesítő alkalmazottak járandóságai és kedvezményei (FM)
(16. ülés) 32. Hozzájárulás Barthos Tivadar miniszteri osztálytanácsos részére a Bánffyhunyad-Keceli Helyiérdekű Vasút Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagságának elfogadásához (FM)
(16. ülés) 33. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet földcsuszamlás okozta kárainak helyreállítására és a terület alagcsövezésére (FM)
(16. ülés) 34. Javaslat Markonesz Kornél pénzügyi tanácsos, pozsonyi, és Kiss István pénzügyi tanácsos, nagybecskereki számvevőségi főnökök pénzügyi főtanácsossá leendő kinevezésére, valamint a pénzügyi főtanácsosi cím és jelleg adományozására Szalay Bálint pénzügyi tanácsos, soproni számvevőségi főnök részére, illetve a pénzügyi tanácsosi cím és jelleg adományozására Kovács Sándor székesfővárosi adófelügyelőségi pénzügyi számtanácsos, Lukács János pénzügyi számtanácsos, aknaszlatinai számvevőségi főnök, Fidler Lajos, Kratzer Rezső, Kosztolányi Attila és Anesini Viktor miniszteri számtanácsos részére (PM)
(16. ülés) 35. Javaslat a bányatanácsosi cím és jelleg adományozására Oczwirk Ede főmérnök, petrozsényi bányásziskolai tanár és Magyary Mihály főmérnök, marosújvári főbányahivatali főnökhelyettes részére (PM)
(16. ülés) 36. Javaslat Mihalovits János selmecbányai bányászati és erdészeti főiskolai rendkívüli tanár rendes tanárrá leendő kinevezésére (PM)
(16. ülés) 37. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Menczer Károly volt dohányáruraktári segédtiszt özvegye, Vintze Matild részére, illetve kegynevelési járulék engedélyezésére Károly, Ágost, Ilona és András nevű gyermekei részére (PM)
(16. ülés) 38. Előirányzat nélküli kiadás az aknaszlatinai kovács- és gépjavító műhely, valamint a gabonaőrlő malom helyreállítására (PM)
(16. ülés) 39. Felhatalmazás az állami számvíitelről szóló 1897:XX. tc., valamint a Legfőbb Állami Számvevőszékről szóló 1870:XVIII. és 1880:LVI. tc. módosítására vonatkozó 1915. évi XII. tc. végrehajtási utasításának közzétételére (PM)
(16. ülés) 40. Jelentés a mozgósítási pénzszükségletek alakulásáról (PM)
(16. ülés) 41. Az ellenséges megszállás miatt Bereg, Krassó-Szörény, Máramaros, Sáros, Szerém, Temes, Torontál, Ung és Zemplén vármegyéből elmenekült alkalmazottak útiköltségének megtérítése (PM)
(16. ülés) 42. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Magyar Szeszértékesítő Részvénytársaság szeszfőzdéjének megvásárlására (PM)
(16. ülés) 43. A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék termelésének, illetve az egyes terményeknek (búza, rozs, árpa, kétszeres, zab) szesszé való feldolgozásának korlátozásáról, illetve a fogyasztási adó felemeléséről szóló rendelettervezet (PM)
(16. ülés) 44. Beszerzési előlegek engedélyezése a közalkalmazottak részére (PM)
(16. ülés) 45. Javaslat legfelső elismerés nyilvánítására Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöke, Ullmann Adolf, a Magyar Általános Hitelbank alelnök-vezérigazgatója, dr. Schmiedt József, a Magyar Országos Takarékpénztár alelnök-vezérigazgatója és Walder Gyula, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület vezérigazgatója részére; a Ferenc József Rend csillagos középkeresztjének adományozására dr. Halász Sándor miniszteri tanácsos, a M. Kir. Postatakarékpénztár igazgatója, Mándy Lajos, a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja Részvénytársaság elnöke, dr. Szitányi Ödön, a Hazai Bank Részvénytársaság vezérigazgatója, és dr. br. Madarassy Beck Marcel, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank vezérigazgatója részére; a Ferenc József Rend középkeresztjéhez a csillag adományozására Kresic Vladimir, a Horvát-Szlavón Országos Jelzálogbank vezérigazgatója részére; a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására dr. br. Korányi Frigyes miniszteri tanácsos, az Országos Központi Hitelszövetkezet ügyvivő igazgatója és Baross Géza miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos, a M. Kir. Postatakarékpénztár aligazgatója részére; magyar nemesség és az érdi előnév adományozására Krausz Simon, a Magyar Kereskedelmi Bank Részvénytársaság vezérigazgatója részére; a Ferenc József Rend középkeresztje adományozására Kronberger Lipót, a Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság vezérigazgatója részére; a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására Szécsi Lajos, az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár igazgatója, Vas Ferenc, az Első Magyar Iparbank elnöke, Jrnadak Milivoj, az Első Horvát Takarékpénztár vezérigazgatója és Schóber Béla, a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója részére; a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására dr. Planner Miksa, az Angol-Osztrák Bank budapesti fióktelepe igazgatója és Schwartz Alfréd, a Wiener Bankverein magyarországi fióktelepének igazgatója részére a hadikölcsönök kibocsátása körül szerzett érdemeik elismeréséért (PM)