Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 59450 - Datasheet - OnlineDatabases

Ülés : 1921.03.16.
Napirendi pontok:
(Politikai) 1. A külügyminiszter beszámolója az 1921. március 14-15. között Bruckban Benes külügyminiszter és Hotovecz miniszter részvételével lefolytatott magyar-csehszlovák tárgyalásokról (KüM)
(Politikai) 2. Huber debreceni főispán felmentésének kérdése (BM)
(Közigazgatási) 1. Szerződéskötés engedélyezése a hadsereg lábbeli szükségleteinek kielégítésére a Wolfner Gyula és Társa budapesti céggel (HM)
(Közigazgatási) 2. Reményi Ferenc nyugalmazott ezredes szerződéses polgári alkalmazása tanárként a M. Kir. Kőszegi Katonai Alreáliskolánál (HM)
(Közigazgatási) 3. Erdőtelepítés engedélyezése a várpalotai és hajmáskéri katonai kincstári birtokon (HM)
(Közigazgatási) 4. Hozzájárulás acetongyár létesítésére vonatkozó törvényjavaslat előkészítéséhez (HM)
(Közigazgatási) 5. Póthitel engedélyezése a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium részére a nem hivatásos havidíjasok és legénységi állományú egyének özvegyei és árvái ellátására (NMM)
(Közigazgatási) 6. A nem hivatásos katonai egyének drágasági pótléka felemelésének engedélyezése (NMM)
(Közigazgatási) 7. Épület vásárlása az Állami Művégtaggyár részére (NMM)
(Közigazgatási) 8. A kötelező és önkéntes betegségi biztosítási bérhatár felemeléséről szóló rendelettervezet elfogadása (NMM)
(Közigazgatási) 9. Javaslat az egészségügyi főtanácsosi és tanácsosi cím adományozására közszolgálatban álló orvosok részére. Egészségügyi főtanácsosi cím: dr. Barakonyi Sándor, dr. Rioók Zsigmond és dr. Végh János, egészségügyi tanácsosi cím: dr. Bayer Sándor, dr. Hammer Dezső, dr. Janovits Sándor, dr. Kiss Gyula, dr. Ströszner Ödön és dr. Szily József részére (NMM)
(Közigazgatási) 10. Javaslat az egészségügyi főtanácsosi cím adományozására dr. Krajtsik Rezső Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei tisztifőorvos részére (NMM)
(Közigazgatási) 11. Javaslat az egészségügyi főtanácsosi cím adományozására dr. Lenk Gusztáv nyugalmazott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tisztifőorvos részére (NMM)
(Közigazgatási) 12. Javaslat az egészségügyi tanácsosi cím adományozására dr. Tassy Gábor, Zala vármegye tisztifőorvosa és dr. Schmidt Ferenc, a Balatonfüredi Gyógyfürdő igazgató főorvosa részére (NMM)
(Közigazgatási) 13. Javaslat az egészségügyi főtanácsosi cím adományozására dr. Fráter Imre debreceni közkórházi igazgató főorvos részére (NMM)
(Közigazgatási) 14. Javaslat az egészségügyi főtanácsosi cím adományozására dr. Varró Indár, a M. Kir. József Műegyetem hadikórháza orvosa részére (NMM)
(Közigazgatási) 15. Javaslat az egészségügyi tanácsosi cím adományozására dr. Csabay Géza, Kecskemét tisztifőorvosa, valamint dr. Lisznay Damó Zoltán, Kecskemét tiszteletbeli tisztifőorvosa részére (NMM)
(Közigazgatási) 16. A nem hivatásos katonai személyekből lett rokkantak, valamint az ilyen hősi halált halt személyek hátramaradottjai illetményeinek folyósítása (NMM)
(Közigazgatási) 17. Egyes állami polgári iskolai tanárképző főiskolák tanszékeinek betöltése. Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskola Növénytani tanszéke Hollendonner Ferenc állami főgimnáziumi tanár, műegyetemi magántanárral, Fizikai Tanszéke Szabó Gábor főgimnáziumi tanárral, az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskola Fizikai Tanszéke Frank János állami főreáliskolai tanárral (VKM)
(Közigazgatási) 18. Rojkó Antal helyettes tanár kinevezése tanárrá az Állami Tanítóképző Intézetnél (VKM)
(Közigazgatási) 19. Angehrn Tivadar, a kalocsai Haynald Observatórium igazgatójának kiküldetése Luzernbe, Krudy Jenő a magyar állam részére felajánlott csillagvizsgálójának felmérésére (VKM)
(Közigazgatási) 20. Pásztor István gyöngyösi állami elemi iskolai hitoktató kinevezése állami polgári iskolai tanítóvá a X. fizetési osztályba (VKM)
(Közigazgatási) 21. Réthy Izabella kinevezése német nyelv és történelem tanárrá a makói államilag segélyezett polgári iskolához (VKM)
(Közigazgatási) 22. Medgyaszói Gyula Ilona okleveles polgári iskolai tanítónő kinevezése rendes tanárrá a pápai Református Polgári Leányiskolához (VKM)
(Közigazgatási) 23. Dr. Bobkó Béla kinevezése a budapesti Pasteur Intézet és Kórház alorvosává a X. fizetési osztályba (VKM)
(Közigazgatási) 24. Kristóf Gyuláné kinevezése napidíjas gépírónővé a Bihar Vármegyei Tanfelügyelőséghez (VKM)
(Közigazgatási) 25. Javaslat a Debreceni M. Kir. Tudományegyetem átnevezésének engedélyezésére Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetemre (VKM)
(Közigazgatási) 26. Hiteltúllépés engedélyezése a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium részére a Bécsi Konzuli Akadémián tanulók ösztöndíjának biztosítására (VKM)
(Közigazgatási) 27. Javaslat dr. Matolcsi Miklós orvostudor és gyógyszerészmester, a budapesti Egyetemi Gyógyszertár vezetője előléptetésére a VI. fizetési osztályba (VKM)
(Közigazgatási) 28. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium részére Császár Imre, Szacsvay Imre, Helvey Laura, Vasquezné Molina, Hegedüs Ferenc és Alszeghy Kálmán, a M. Kir. Operaház és a Nemzeti Színház örökös tagjai drágasági segélyének biztosítására (VKM)
(Közigazgatási) 29. Rendes tanári korpótlék beszámításának engedélyezése dr. Pataky Arnold nagyváradi hittudományi főiskolai tanár részére (VKM)
(Közigazgatási) 30. Schauschek Árpád műegyetemi rendkívüli tanári címmel felruházott iparművészeti iskolai tanár kinevezése a VI. fizetési osztályba (VKM)
(Közigazgatási) 31. Napidíjas alkalmazásának engedélyezése a Budapesten működő Pozsonyi M. Kir. Tudományegyetemen (VKM)
(Közigazgatási) 32. Hozzájárulás dr. Végh Gyula miniszteri tanácsos, az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum igazgatója igazgatósági tagságához a Magyar Népművészeti és Háziipari Részvénytársaságnál (VKM)
(Közigazgatási) 33. A volt közoktatásügyi népbiztosság felszámolását végző tisztviselők költségátalánya (VKM)
(Közigazgatási) 34. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium részére a Nemzetközi Matematikai Oktatásügyi Bizottság felszámolása kapcsán rendezendő hitel költségeire (VKM)
(Közigazgatási) 35. A kolozsvári és pozsonyi tudományegyetemek elhelyezése (VKM)
(Közigazgatási) 36. A pécsi Püspöki Joglíceum tanárai és egyéb alkalmazottai javadalmazása (VKM)
(Közigazgatási) 37. Nagy Kálmán kolozsvári tudományegyetemi gondnok előléptetése a VII. fizetési osztályba (VKM)
(Közigazgatási) 38. Kukorica kivitelének bányafa behozatala ellenében történő engedélyezése a Nemes Kálmán Budapesti Terménykereskedelmi Cég részére (KéM)
(Közigazgatási) 39. Kukorica kivitelének tűzifa behozatala ellenében történő engedélyezése gr. dr. Zichy Róbert részére (KéM)
(Közigazgatási) 40. Kukorica kivitelének bánya- vagy talpfa behozatala ellenében történő engedélyezése a Lurion Tápszerművek és Konzervgyár Részvénytársaság részére (KéM)
(Közigazgatási) 41. Kukorica kivitelének tűzifa behozatala ellenében történő engedélyezése Csanád vármegye részére (KéM)
(Közigazgatási) 42. Kukorica kivitelének tűzifa behozatala ellenében történő engedélyezése dr. Baán Géza Terménykereskedő Rákosfalvai Cég részére (KéM)
(Közigazgatási) 43. Kukorica kivitelének tűzifa behozatala ellenében történő engedélyezése a Nyukosz Kereskedelmi Áru- és Ingatlanforgalmi Részvénytársaság részére (KéM)
(Közigazgatási) 44. Kukorica kivitelének tűzifa behozatala ellenében történő engedélyezése a Magyar Gyümölcs és Főzelék Nagykereskedők Egyesülete Budapesti Cég részére (KéM)
(Közigazgatási) 45. Kukorica kivitelének bányafa behozatala ellenében történő engedélyezése a Faértékesítő Részvénytársaság részére (KéM)
(Közigazgatási) 46. Kukorica kivitelének bányafa behozatala ellenében történő engedélyezése Köllő Gábor Budapesti Cég részére (KéM)
(Közigazgatási) 47. Kukorica kivitelének tűzifa behozatal ellenében történő engedélyezése Makó város részére (KéM)
(Közigazgatási) 48. A gabonaellátás jelenlegi helyzete és a még fedezetlen szükséglet beszerzése (KéM)
(Közigazgatási) 49. Póthitel engedélyezése az Országos Menekültügyi Hivatal részére (ME)
(Közigazgatási) 50. Javaslat nyugdíjon felüli kegydíj engedélyezésére Bánffy Dezső volt miniszterelnök özvegye részére (ME)
(Közigazgatási) 51. Kamatmentes állami kölcsön engedélyezése a Hangya Szövetkezet, illetve a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága részére (ME)
(Közigazgatási) 52. Javaslat a követségi irodaigazgatói cím adományozására Bolgár Dezső követségi irodafőtiszt részére (KüM)
(Közigazgatási) 53. Javaslat dr. Eckhardt Ferenc levéltárnok kinevezésére külügyi levéltárnokká a VII. fizetési osztályba (KüM)
(Közigazgatási) 54. Javaslat Wegmann Gusztáv svájci állampolgár, gyáros kinevezésére zürichi tiszteletbeli konzullá (KüM)
(Közigazgatási) 55. Javaslat a miniszteri osztálytanácsosi cím adományozására Szunyogh István belügyminisztériumi miniszteri titkár részére (BM)
(Közigazgatási) 56. Kinevezések a Budapesti M. Kir. Állami Rendőrségnél. Mayor Béla állami rendőrségi pénztári főtiszt főpénztárnokká, Bayer Gyula állampénztári segédpénztárnok pénztári főellenőrré, Bóra Jenő állampénztári tiszt pénztári tisztté, valamint Kovits Ferenc állami rendőrségi díjnok pénztári segédtisztté (BM)
(Közigazgatási) 57. Vármegyei állások betöltésének engedélyezése (BM)
(Közigazgatási) 58. A Budapesti Közlöny kiadási módjának átalakítása (BM)
(Közigazgatási) 59. A hivatalos hirdetmények közzétételéről szóló rendelet tervezetének bemutatása (BM)
(Közigazgatási) 60. A Tanácsköztársaság ideje alatt az államkincstár birtokába jutott pénzértékek és vagyontárgyak visszatérítéséről szóló 5113/1920. M.E. számú rendelet módosítása (IM)
(Közigazgatási) 61. A Tanácsköztársaság idejében Szellemi Termékek Országos Tanácsa elnevezéssel működött intézmény felszámolásáról készült rendelet tervezetének bemutatása (IM)
(Közigazgatási) 62. A gyógyszertárak haszonbérének kivételes felemelése és a haszonbérlő átvett gyógyszertári készletek visszaszolgáltatása tárgyában készült rendelettervezet bemutatása (IM)
(Közigazgatási) 63. Csupor József, Kiss Antal, Büki JÁnos és Mesterházi Sándor soproni királyi országos fegyintézeti fegyőrök szolgálatból történő elbocsátása kommunista magatartásuk miatt (IM)
(Közigazgatási) 64. Előirányzat nélküli hitel engedélyezése a Kereskedelemügyi Minisztérium részére a városligeti Iparcsarnok tatarozási munkálataira (KM)
(Közigazgatási) 65. Az 1920/21. költségvetési év első három hónapjában viselendő közterületekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1920:XIV. t.c. hatályának 1921. évi május hó végéig történő kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat kiegészítése (KM)
(Közigazgatási) 66. Javaslat kormányzói elismerés kifejezésére Szalay József miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató részére (KM)
(Közigazgatási) 67. Javaslat a miniszteri segédtitkári cím adományozására dr. Czapkay Miklós miniszteri fogalmazó részére (KM)
(Közigazgatási) 68. Javaslat Kőváry János posta és távírda altiszt nyugdíjának újbóli megállapítására (KM)
(Közigazgatási) 69. Javaslat kegynevelési járulék engedélyezésére Kovács Ferenc szegedi napibéres posta és távírda segédszolga négy árvája részére (KM)
(Közigazgatási) 70. Postai szállítási jog megvonása a Bécsben megjelenő A Jövő című politikai napilaptól (KM)
(Közigazgatási) 71. Az Állami Papírszükséglet Megállapító és Papírelosztó Bizottság megalakítása (PM)
(Közigazgatási) 72. Költséghitel engedélyezése a Pénzügyminisztérium részére a M. Kir. Vámőrség személyi és dologi kiadásainak fedezésére (PM)
(Közigazgatási) 73. Az anyagi leszerelés ügyében Ausztriával kötött egyezmény elfogadása (PM)
(Közigazgatási) 74. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Pénzügyminisztérium részére a Rokkantellátási Hivatal túlóradíjainak fedezésére (PM)
(Közigazgatási) 75. Közszolgálati alkalmazottak készpénztérítése a ki nem adott természetbeni ellátás fejében (PM)
(Közigazgatási) 76. Pénzügyi fogalmazási állások betöltése. Dr. Alfandry István kereskedelemügyi miniszteri fogalmazó és dr. Cornides Donát, a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatalnál alkalmazott miniszteri fogalmazó végleges minőségű pénzügyi titkárokká a IX. fizetési osztályban való meghagyásuk mellett, dr. Etelváry Zsolt posta és távírda fogalmazó végleges minőségű fogalmazóvá a X. fizetési osztályban való meghagyása mellett, dr. Preiszler Károly pénzügyi számvizsgáló és dr. Abaffy György földművelésügyi miniszteri számvizsgáló ideiglenes minőségű pénzügyi segédtitkárokká a IX. fizetési osztályban való meghagyásuk mellett, dr. Toth István székelyudvarhelyi I. osztályú állampénztári tiszt és dr. Kaiser Mihály kereskedelemügyi miniszteri irodatiszt, valamint Bosnyák Lajos pénzügyminiszteri irodasegédtiszt és dr. Kiss Imre végzett joghallgató ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazókká a X. fizetési osztályban való meghagyásuk, illetve kinevezésük mellett (PM)
(Közigazgatási) 77. Egyes pénzügyi hatóságoknál üresedésben levő állami végrehajtói állások betöltése. Rácz István volt adóügyi biztos, díjnok kinevezése a X. fizetési osztályba, Dancs István és Perényi István díjnokok, valamint Horti Nándor tartalékos hadnagy kinevezése a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtókká (PM)
(Közigazgatási) 78. Kegydíj engedélyezése Hepesváry János adóhivatali pénztárnok 78 éves árvája részére (PM)
(Közigazgatási) 79. Weinzierl Arthur népjóléti és munkaügyi minisztériumi számvevőségi díjnok kinevezése számtisztté a XI. fizetési osztályba (PM)
(Közigazgatási) 80. Számvevőségi díjnokok alkalmazásának engedélyezése a Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumban (PM)
(Közigazgatási) 81. Póthitel engedélyezése a Pénzügyminisztérium részére a határvámjövedéki költségvetési címen (PM)
(Közigazgatási) 82. A pillangósvirágú növénymagvak után fizetendő kiviteli illeték megállapítása, illetve módosítása (PM)
(Közigazgatási) 83. Kukorica kivitelének engedélyezése a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete részére tűzifa behozatala ellenében (KéM)