Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 60043 - Datasheet - OnlineDatabases

Ülés : 1916.06.18. (11. ülés)
Napirendi pontok:
(11. ülés) 1. Javaslat belső titkos tanácsosi méltóság adományozására gr. Széchenyi Bertalan, a Főrendiház tagja és alelnöke, nagybirtokos részére (ME)
(11. ülés) 2. Javaslat belső titkos tanácsosi méltóság adományozására br. Sennyei Béla, az Orszáéggyűlés örökös jogú tagja, nagybirtokos részére (ME)
(11. ülés) 3. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Szaák Lajos legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsos részére, legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsosi cím adományozására dr. Gerber Ferenc legfőbb állami számvevőszéki titkár részére, valamint a legfőbb állami számvevőszéki titkári cím és jelleg adományozására dr. Beé Oszkár legfőbb állami számvevőszéki segédtitkár részére (ME)
(11. ülés) 4. Javaslat Majzik Viktor Heves vármegyei alispán kinevezésére a M. Kir. Közigazgatási Bíróság dr. Benkó Albert ítélőbíró nyugalomba helyezésével megüresedett ítélőbírói állására (ME)
(11. ülés) 5. Javaslat Szinyei-Merse Pál festőművész kinevezésére az Erzsébet királyné emlékszobra ügyében alakított országos bizottság megürült tagsági helyére (ME)
(11. ülés) 6. Javaslat Nagy Ferenc belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő, tudományegyetemi tanár újbóli kinevezésére az Adria Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság viteldíjait megállapító bizottságba (ME)
(11. ülés) 7. Javaslat Juraic Josefa magyar állampolgárságának saját kérésre leendő megszüntetésére (ME)
(11. ülés) 8. Javaslat az I. osztályú Erzsébet Rend adományozására özv. Rosty Flóriánné gr. Forgách Ilona, a Vöröskereszt Egylet oroszországi fogolytáborokat látogató megbízottja részére (FSzKM)
(11. ülés) 9. Javaslat Kautz Károly posta és távírda tanácsos VI. fizetési osztályú posta és távírda főtanácsosi kinevezésére (KM)
(11. ülés) 10. Postai szállítási jog megvonása a Tragicni dani Beograda című Miodrogovic I. által szerkesztett, Svijanovic S. B. által kiadott, Belgrádban, 1915-ben megjelent szerb nyelvű sajtóterméktől; a Kalendar prosveta című, Cokorilo A. György által szerkesztett, 1909-ben, Szarajevóban, a Szerb Nyomda Részvénytársaság kiadásában megjelent szerb nyelvű naptártól; az Istorija Srpskoga Narodna című, Stojanovic St. által szerkesztett, Dositije Obradovic kiadásában megjelent szerb nyelvű sajtóterméktől, illetve a Je reviens d'Autriche című, Verdéne György által szerkesztett, Párizsban, a Payot és Társa kiadásában, francia nyelven megjelent sajtóterméktől (KM)
(11. ülés) 11. Postai szállítási jog megvonása a Hágában, angol és francia nyelven megjelent La Gazette de Hollande című ídőszaki laptól (KM)
(11. ülés) 12. A repcetermés zár alá vételéről és a repce szállításhoz szükséges igazolványokról szóló 1827/1916. ME számú, illetőleg a a repcéért és vadrepcéért követelhető legmagasabb ár megállapításáról szóló 1828/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(11. ülés) 13. A szalonna, zsír, vaj, és más, emberi élvezetre alkalmas zsírok és olajok technikai célokra való felhasználásáról szóló 1853/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(11. ülés) 14. A vásárok áthelyezéséről és a vásári alkalmak ideiglenes korlátozásáról szóló 1933/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(11. ülés) 15. Hiteltúllépés a Szent Imre Kollégiumban elhelyezett görög katolikus papi családból származó főiskolai hallgatók ellátására (VKM)
(11. ülés) 16. Felár engedélyezése Kalix Ödön sütőmester, a budapesti tudományegyetem, klinikák és a Pasteur kórházak szerződéses szállítója részére (VKM)
(11. ülés) 17. Javaslat bírósági kinevezésekre - kir. törvényszéki elnökké Reinichovszky Rezső főügyész-helyettesi címmel és jelleggel felruházott beregszászi kir. ügyészt a Nyitrai Kir. Törvényszékhez és dr. Schartner Sándor kolozsvári kir. ítélőtáblai bírót az Aradi Kir. Törvényszékhez; kir. ítélőtáblai bíróvá dr. Hodászy Antal főügyész-helyettesi címmel és jelleggel felruházott budapesti kir. ügyészt a Budapesti Kir. Ítélőtáblához; a VII. fizetési osztályba sorolt kir. járásbíróvá: Kovács Gyula módosi kir. járásbírót a Törökbecsei Kir. Járásbírósághoz, Nyisztor Sándor máriaradnai kir. járásbírót a Kisjenői Kir. Járásbírósághoz, dr. Piskóty Ferenc lőcsei kir. ügyészt a Kisvárdai Kir. Járásbírósághoz; kir. alügyésszé dr. Pattantyus Ábrahám János marosvásárhelyi kir. törvényszéki jegyzőt a Csíkszeredai Kir. Ügyészséghez, dr. Eöry Kálmán debreceni kir. törvényszéki jegyzőt a Máramarosszigeti Kir. Ügyészséghez; kir. albíróvá dr. Uhlyarik Albin módosi kir. járásbírósági jegyzőt a Módosi Kir. Járásbírósághoz, és Boroványszky László rózsahegyi kir. törvényszéki jegyzőt a Malackai Kir. Járásbírósághoz, továbbá főügyész-helyettesi cím és jelleg adományozására dr. Strsche Gusztáv budapesti kir. ügyész részére (IM)
(11. ülés) 18. Javaslat a Szent István Rend kiskeresztjének adományozására Fábián Lajos kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott aradi törvényszéki elnök részére (IM)
(11. ülés) 19. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Baán Árpád ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott puhói járásbíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(11. ülés) 20. A bírósági végrehajtók napidíj- és fuvarpótlékáról szóló rendeletteverezet bemutatása (IM)
(11. ülés) 21. A helyiérdekű vasúti részvénytársaságok nyereségének felhasználásáról szóló rendelettervezet bemutatása (IM)
(11. ülés) 22. Az ellenséges államok polgárai és lakosai javára fennálló tartozásokra vonatkozó kivételes intézkedésekről és egyes vállalatok felügyelet alá helyezéséről szóló 7806/1914. ME számú rendelet kiegészítésére vonatkozó rendelettervezet bemutatása (IM)
(11. ülés) 23. A hadikölcsön-kötvény ideiglenes elismervényeinek bírói megsemmisítésére vonatkozó rendelettervezet bemutatása (IM)
(11. ülés) 24. A sanghaji Osztrák-Magyar Konzulátus helyett a St. Pölteni Cs. és Kir. Járásbíróság kiküldése a hősi halált halt Hey Miksa osztrák állampolgár kiskorú gyerekeinek gyámsági ügyben (IM)
(11. ülés) 25. A szerb katonai bíróságok által elítélt polgári egyének befogadása magyarországi büntetőintézetekbe (IM)
(11. ülés) 26. Javaslat nemesség és a dragai előnév adományozására Thaller Emánuel, a horvát-szlavon-dalmát hétszemélyes tábla volt ülnöke részére (HSzDM)
(11. ülés) 27. A horvát-szlavónországi országos tisztviselők és alkalmazottak illetményeinek újabb rendezéséről szóló autonóm törvényjavaslat szentesítésre történő felterjesztése (HSzDM)
(11. ülés) 28. A közalkalmazottak háborús segélyéről szóló horvát-szlavón autonóm törvényjavaslat szentesítésre történő felterjesztése (HSzDM)
(11. ülés) 29. A Magyarország és Horvát-Szlavón-Dalmátország közötti pénzügyi egyezmény hatályának meghosszabbításáról; a Horvát-Szlavónországok belügyi önkormányzati szükségleteinek fedezéséről (indemnitás törvényjavaslat); végül a kocsmai hitel korlátozásáról szóló autonóm törvényjavaslatok szentesítésre történő felterjesztése (HSzDM)
(11. ülés) 30. Javaslat dr. Cziffra Kálmán országgyűlési képviselő Nagyvárad főispánjává leendő kinevezésére (BM)
(11. ülés) 31. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Hlatky Endre volt nagyváradi főispán özvegye, Orley Kornélia részére (BM)
(11. ülés) 32. Javaslat a Szent István Rend középkeresztjének adományozására gr. Csekonics Endre belső titkos tanácsos, a Vöröskereszt Egylet elnöke, az egylethez kiküldött királyi biztos részére, a Lipót Rend I. osztályának adományozására Josipovich Géza belső titkos tanácsos, nyugalmazott miniszter, a Vöröskereszt Egylet alelnöke részére, a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Bubics József m. kir. udvari tanácsos, Burchard-Bélaváry Konrád főrendiházi tag, Eckermann Ede nyugalmazott miniszteri tanácsos és Hennyey Vilmos m. kir. posta és távírda főigazgató egyleti igazgatósági előadók részére; a Ferenc József Rend középkeresztjéhez a csillag adományozására Földy János nyugalmazott miniszteri tanácsos, egyleti főmegbízott részére; a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására dr. Imrédy Béla egyetemi magántanár, az Erzsébet kórház igazgatója részére; a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására dr. Nemes Antal macariai címzetes püspök, a budavári koronázó főtemplom plébánosa, és Tichtl János nyugalmazott miniszteri tanácsos, egyleti igazgatósági előadó részére; a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására gr. Thoroczkay Miklós földbirtokos, egyleti főmegbízott-helyettes részére; a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására br. babarci Schwartzer Ottó földbirtokos és dr. Sallay László m. kir. legfőbb állami számvevőszéki segédtitkár, egyleti főmegbízott-helyettesek, valamint dr. Botzenhardt Ferenc, az Erzsébet kórház főorvosa részére; végül a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására dr. Kereki László és dr. Király Jenő, az Erzsébet kórház címzetes főorvosai részére (BM)
(11. ülés) 33. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Kiszely Árpád, Liptó vármegye főispánja, a rózsahegyi megfigyelő állomás volt miniszteri biztosa részére (BM)
(11. ülés) 34. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására dr. Szabó Ármin, Miskolc város tiszti főorvosa, és Pflieger Imre, Miskolc város tisztiorvosa részére a kolerajárvány elfojtása körül kifejtett érdemeikért (BM)
(11. ülés) 35. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Zmeskál György, Árva vármegye főispánja, illetve a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Csillaghy István Árva vármegyei főjegyző részére (BM)
(11. ülés) 36. Javaslat nemesség és a milnói előnév adományozására Hahne Rudolf alezredes részére (BM)
(11. ülés) 37. Javaslat nemesség és a borszczewkai előnév adományozására Lederer henrik cs. és kir. ezredes részére (BM)
(11. ülés) 38. Túlkiadás engedélyezése karhatalmi költségekre (BM)
(11. ülés) 39. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése az államrendőrség dologi kiadásaira (BM)
(11. ülés) 40. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Keltz Gyula, Bars vármegye főispánja özvegye, Klobusitzky Lívia részére (BM)
(11. ülés) 41. Javaslat Molnos Péter birtokos nemességének és magyarandrásfalvi előnevének örökbefogadott fiára, Molnos-Kovács Béla állami tanítóképző intézeti igazgatóra leendő átruházásának, valamint a Molnos-Kovács kettős név használatának engedélyezésére (BM)
(11. ülés) 42. Javaslat az Arany Érdemkereszt adományozására Krupitschka József uradalmi főkertész részére 60 évet meghaladó szolgálatáért (FM)
(11. ülés) 43. A cséplési eredmények kötelező bejelentéséről szóló 1962/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (FM)
(11. ülés) 44. A mezőgazdasági ingatlanok haszonbérletének meghosszabbításáról szóló rendelettervezet bemutatása (FM)
(11. ülés) 45. A trágya és a trágyaanyag szállításához szükséges igazolványokról készült 1786/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (FM)
(11. ülés) 46. Javaslat a miniszteri tanácsosi cím adományozására Uray István királyi tanácsos, dohánybeváltó felügyelő részére nyugdíjazása alkalmából (PM)
(11. ülés) 47. Javaslat nemesség és az egri előnév adományozására Eiszenmann Oszkár királyi tanácsos, székesfővárosi adófelügyelő-helyettes részére nyugdíjazása alkalmából (PM)
(11. ülés) 48. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Theuer Rezső zágrábi pénzügyőri felügyelő részére (PM)
(11. ülés) 49. Javaslat kegynevelési járulék engedélyezésére néhai Solar Vencel volt adóhivatali pénztárnok Teréz és Mária nevű árvája részére (PM)
(11. ülés) 50. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Wolf Márton nyugalmazott adóhivatali pénztárnok Ilona nevű árvája részére (PM)
(11. ülés) 51. Javaslat nevelési járulék engedélyezésére néhai Müller János adószedő Friderika nevű árvája részére (PM)
(11. ülés) 52. Javaslat Stein Ignác pénzügyőri felvigyázó nyugdíjának felemelésére (PM)
(11. ülés) 53. Túlkiadás engedélyezése az államvasúti és állami vasgyári alkalmazottak illetményeire (PM)
(11. ülés) 54. Előirányzat nélküli kiadás a pénzügyi tárca Állami jószágok, híd- és révvámok címén a Dunakeszi és Szigetmonostor közötti horányi rév tulajdonosának, Makkos Józsefnek visszafizetendő haszonbérre (PM)
(11. ülés) 55. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése Kovássy Árpád kapniki gyógyszerész telkének megvásárlásra, a a kaniki bánya- és kohóhivatal elhelyezése céljából (PM)
(11. ülés) 56. Előirányzat nélküli kiadás a Szegedi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat részére folyósítandó állami támogatásra (PM)
(11. ülés) 57. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a besztercei elektronikus rézejtőmű bővítésére és a vajdahunyadi Kundsen-féle rézválasztó konverter építésére (PM)
(11. ülés) 58. Bereg, Szatmár, Ugocsa és Szilágy vármegyei középbirtokosok segélyezése a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége igénybevételével (PM)
(11. ülés) 59. Jelentés a mozgósítási pénzszükséglet alakulásáról, valamint a mozgósítási költségek átutalása a Hadügyminisztérium részére (PM)
(11. ülés) 60. Az égetett szeszesitalokért a kimérés vagy a kis mértékben való árusítás esetében követelhető legmagasabb árak megállapításáról szóló rendelettervezet bemutatása (PM)
(11. ülés) 61. A rum- és likőrgyártás szabályozásáról szóló rendelettervezet bemutatása (PM)