Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 60239 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1936.09.18.
Napirendi pontok:
1. Javaslat Arvi Oksala finn hadügyminiszter, Tyko Henrik Reinikka helyettes pénzügyminiszter részére a Magyar Érdemrend I. osztálya, Aleksanteri Huuri ezredes, Heikki Aarnio miniszteri tanácsos részére a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés adományozására (KüM)
2. Javaslat kormányzói elismerés kifejezésére Reichmann György követségi irodaigazgató részére, nyugdíjba vonulása alkalmából (KüM)
3. Javaslat dr. Pataky Tibor államtitkári címmel felruházott helyettes államtitkár kiküldetésére Genfbe a Nemzetek Szövetsége [Népszövetség] XVII. Közgyűlésére (KüM)
4. Javaslat Wilhelm Brückner szárnysegéd, Friedrich Hosbach alezredes német állampolgárok; Anton Zipper erdőfőtanácsos, Johann Ripper erdész, Max Berthold, Franz Neubauer, Ferdinand Strander, Karl Dietrich, Joseph Garhofer rendőrtisztviselők, Hans Gruber fakereskedő osztrák állampolgárok részére a Magyar Érdemrend kitüntetés adományozására (KüM)
5. Javaslat a budapesti francia követséghez beosztott Aymar de Senneville őrnagy, katonai attasé részére a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés adományozására (KüM)
6. Javaslat dr. Beusterien Ralph okleveles orvos, a berlini olimpián dr. Berzsenyi Ralph néven második helyezést elérő céllövő kinevezésére az Országos Társadalombiztosító Intézethez orvosgyakornokká (BM)
7. Hiteltúllépés engedélyezése a M. Kir. belügyminisztérium költségvetésében a Madarász utcai állami lakótelep életveszélyes házainak lebontásával kapcsolatos költségek fedezésére (BM)
8. Javaslat kormányzói elismerés kifejezésére Brenner Kálmán vármegyei számvevőségi I. osztályú főtanácsos részére, nyugdíjba helyezése alkalmából (BM)
9. Javaslat kivételes ellátás engedélyezésére dr. Heppes Ferenc megvesztegetés vétsége miatt hivatalvesztésre ítélt volt pestvidéki kir. ügyész részére (IM)
10. Javaslat dr. Kállay György budapesti központi kir. járásbírónak a Nagykátai Kir. Járásbíróság elnökévé, dr. Ember László gödöllői kir. járásbírónak a Sárbogárdi Kir. Járásbíróság elnökévé, dr. Weisz Kálmán bajai kir. törvényszéki kirendeltségi bírónak a Bácsalmási Kir. Járásbíróság elnökévé, vitéz dr. Kadácsi Géza székesfehérvári kir. törvényszéki titkárnak az Adonyi Kir. Járásbírósághoz járásbíróvá, dr. Piacsek István szolnoki kir. törvényszéki titkárnak a Kisújszállási Kir. Járásbírósághoz járásbíróvá, dr. Komlóssy István pestvidéki kir. törvényszéki titkárnak a Nagykátai Kir. Járásbírósághoz járásbíróvá, dr. Lippai Pál szegedi kir. járásbírósági titkárnak az Orosházi Kir. Járásbírósághoz járásbíróvá, dr. Korposs Ádám nagykanizsai kir. járásbírósági jegyzőnek a Letenyei Kir. Járásbírósághoz járásbíróvá; dr. Richter Béla szegedi kir. törvényszéki titkárnak a Kaposvári Kir. Ügyészséghez ügyésszé, dr. Kosinszky József nyíregyházi gyakorló ügyvédnek a Tokaji Kir. Járásbírósághoz járásbíróvá, dr. Varju József győri kir. törvényszéki bírónak a Győri Kir. Ítélőtábla elnöki titkárává való kinevezésére (IM)
11. Javaslat tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatói cím adományozására Vaday Ferenc kisújszállási református gimnáziumi igazgató részére, nyugdíjba vonulása alkalmából (VKM)
12. Hiteltúllépés engedélyezése a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költségvetésében az Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola tüzelőanyag-szükséglete fedezésére (VKM)
13. Javaslat dr. Rajczy-Rasztovich Imre székesfővárosi ideiglenes hivatalnok kinevezésére tanügyi segédfogalmazóvá, a X. fizetési osztályba (VKM)
14. Javaslat Tasnádi Nagy András államtitkár és dr. vitéz Haász Aladár miniszteri tanácsos, a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti ügyosztálya főnöke kiküldetésére Bécsbe a színházművészeti kongresszusra (VKM)
15. Javaslat a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés adományozására dr. Weis István, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgatója részére, nyugdíjba vonulása alkalmából (ME)
16. Javaslat a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés adományozására Békessy Jenő m. kir. gazdasági főtanácsos, miniszteri tanácsosi címmel felruházott nyugalmazott m. kir. gazdasági főfelügyelő részére közszolgálati érdemei elismeréséül (ME)
17. Javaslat újbóli kormányzói elismerés kifejezésére dr. Traeger Ernő miniszterelnökségi miniszteri tanácsos részére a magyar gyorsírás fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül (ME)
18. Javaslat Clement József kormányzósági gépkocsivezető részére a Magyar Arany Érdemkereszt, Szarka Imre kormányzósági gépkocsivezető részére a Magyar Ezüst Érdemérem kitüntetés adományozására (ME)
19. Javaslat m. kir. kormányfőtanácsosi cím adományozására Jakabfalvy Gyula földbirtokos, gagybátori lakos részére (ME)
20. Javaslat m. kir. kormányfőtanácsosi cím adományozására dr. Vitéz Győző fáji földbirtokos, volt országgyűlési képviselő részére (ME)
21. Javaslat m. kir. kormányfőtanácsosi cím adományozására Khudy Tihamér m. kir. államvasúti igazgatóhelyettes, Tichy Antal és Kintzig Ferenc m. kir. államvasúti üzletigazgató részére (ME)
22. Javaslat m. kir. kormányfőtanácsosi cím adományozására dr. Máté-Tóth Jenő m. kir. kormánytanácsos, kalocsai ügyvéd részére (ME)
23. Javaslat m. kir. kormányfőtanácsosi cím adományozására Plósz Pál, okleveles gépészmérnök, Budapest Székesfőváros Elektromos Művei vezérigazgatója részére (ME)
24. Javaslat m. kir. kormányfőtanácsosi cím adományozására Schőn Győző, okleveles gépészmérnök, Budapest Székesfőváros Gázművei helyettes vezérigazgatója részére (ME)
25. Javaslat a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés adományozására Rehling Konrád okleveles bányamérnök, m. kir. bányaügyi főtanácsos, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányaigazgatója részére, a bányászat fejlesztésében kifejtett munkája elismeréséül (ME)
26. Javaslat dr. Zsigmondy Kálmán miniszteri tanácsos kinevezésére miniszteri osztályfőnökké, a IV. fizetési osztályba (PM)
27. A bortermés értékesítését célzó akció és a burgonya szesszé való kifőzésének biztosítását szolgáló kormányrendelet-tervezet bemutatása (PM)
28. Javaslat Békessy Jenő nyugalmazott miniszteri tanácsos és Battha Pál m. kir. gazdasági főfelügyelő kiküldésére Olaszországba, maremanne szarvasmarha tenyészállatok és szamármének behozatala céljából (FM)
29. Hozzájárulás dr. Hazay Árpád miniszteri titkár, Grenczer Béla m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi igazgató igazgatósági, dr. Viczenik Ferenc miniszteri osztálytanácsos, dr. Kristóf József miniszteri számellenőr felügyelőbizottsági tagságához a Hangya Termelő- Értékesítő- és Fogyasztási Szövetkezet kebelében alakult Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő Központi Szövetkezetnél (FM)
30. Javaslat Karkovány Ákos magyaróvári gazdasági akadémiai rendes tanár korábbi szolgálati idejének jelenlegi állásában történő előlépésébe való beszámítására (FM)
31. Segély engedélyezése a kisbéri római katolikus egyházközség részére az állami mezőgazdasági birtokok 1936/37. évi költségvetése terhére (FM)
32. A putnoki M. Kir. Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet részére új melegvízkazán, bojler és nyomásfokozó berendezés beszerzése a központi fűtőberendezések korszerűsítésére rendelkezésre álló hitelből (IpM)
33. A M. Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak szeptember havi pénzszükségletének fedezése (IpM)
34. Javaslat Streihammer Antal kir. műszaki főtanácsos, a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet gépészeti osztálya vezetője kiküldetésére a II. Internationale Alpenwertungsfahrt für Nutzkraftfahrzeuge mit Ersatztreibstoffen elnevezésű autóversenyre, alternatív üzemanyagok tanulmányozására (IpM)
35. Javaslat kormányzói elismerés kifejezésére Danner János, a szegedi Danner Péter és Fia fűszer és gyarmatáru nagykereskedő cég beltagja részére, kereskedői pályafutása évfordulója alkalmából (KeKöM)
36. Máté Jenő m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumi miniszteri főmérnök kiküldetése Ausztriába és Svájcba a benzinpótló üzemanyaggal közlekedő autók nemzetközi értékelési versenyére (KeKöM)
37. Postai szállítási jog megvonása Jeroma Troud: L' Odyssée de l' Imperatrice Zita című, Henri Barbusse: Stalin, dr. Csánki Aladár: Bátran a jövő elébe és a Míg nem késő című műtől, valamint a Mit akar a kommunista párt, Miért csatlakozzon minden munkás a kommunista párthoz, A patronati, Lenin és a Leninizmus, Unser Wort, Neue Front, Die deutsche Revolution, L' avant Garde Syndicale, La Verité, Spartacus, New Leader és a Controversy Power című külföldi sajtótermékektől (KeKöM)
38. Javaslat a M. Kir. Posta két mérnöke és egy fogalmazási tisztviselője kiküldetésére Varsóba, a Távíró Nemzetközi Tanácsadó Bizottság ülésére (KeKöM)
39. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Sárbogárd-Dunaföldvár-Solt-Fülöpszállás-Kecskemét között építendő vasúti vonal nyomjelzési munkálataira (KeKöM)
40. Javaslat egy m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi minisztériumi tisztviselő kiküldetésére Montreux-Territetbe, az európai menetrendi és közvetlen kocsi kiállítási értekezletre (KeKöM)
41. Javaslat dr. Kisfaludy Pál országos társadalombiztosító intézeti kórházi adjunktus, az intézet rádiumosztályának vezetője kiküldetésére Brüsszelbe, a II. Nemzetközi Rák Kongresszusra (BM)
42. Javaslat szakemberek kiküldetésére Drezdába, a Társadalombiztosító Szakértők II. Nemzetközi Kongresszusára: a vezérigazgató, dr. Kovrig Béla igazgató, dr. Barla Szabó József főorvos-igazgató, dr. Szeibert János és dr. vitéz Nádujfalvy József segédtitkár az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről; dr. Hindy Zoltán igazgató a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete részéről (BM)
43. Javaslat Nickl Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter és dr. Gombó István miniszteri titkár kiküldetésére Genfbe, a Nemzetek Szövetsége [Népszövetség] XVII. Közgyűlésére helyettes megbízotti, illetőleg szaktanácsadói minőségben (KüM)