A Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Feldolgozott iratanyag

1. Lajstromozott iratok (regestrata)

Károlyi azonban nem csupán megőrizte, hanem a békekötés után lajstromoztatta és (alapvetően időrend szerint) rendeztette is a szabadságharc alatt keletkezett iratait.

A Ser. I. jelzetű misszilis-anyag, mint címe (Missiles diversorum ad Alexandrum Károlyi) is mutatja, a Károlyi Sándorhoz írott, 1703 és 1711 között keletkezett leveleket tartalmazza. Eredetileg a fejedelem levelei is itt szerepeltek, az adott hónap első fascikulusának elején, önálló számozással (pl. 1704. ápr. Fasc. 1. A. Litterae Principales, No. 1–9.), de utóbb Rákóczi leveleit kiemelték, és bekötve önálló sorozatba (Ser. II. Missiles Francisci Rákóczi ad Alexandrum Károlyi) rendezték. A fejedelem levelei után rend szerint Bercsényi leveleit kivonatolták a lajstromozók, majd a magasabb rangú, illetve Károlyival szorosabb (rokoni) kapcsolatban álló tábornokok: Forgách Simon, Esterházy Antal, id. Barkóczy Ferenc, Palocsay György, illetve családtagok: Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina és özv. Barkóczy Györgyné Koháry Judit levelei következtek. (Barkóczy Ferenc Károlyiné nagybátyja, Koháry Judit Károlyiné anyja, Palocsay György pedig Károlyi unokaöccse volt.)

Az iratanyag további részéből az alacsonyabb rangú (Károlyi parancsnoksága alá beosztott) katonatisztek (pl. Sennyey Ferenc, Jósika Dániel, Perényi Miklós, Esze Tamás, újvárosi Szőcs János, Bóné András, Krucsay János brigadérosok és ezredesek), a hadellátást irányító szakemberek (Orosz György, Krucsay Márton és Eötvös Miklós hadbiztosok) jelentéseit, valamint a tiszántúli főkapitánysághoz tartozó vármegyék és települések vezetőinek leveleit emelhetjük ki. Ezek között is jelentősek Debrecen főbíráinak (Dobozi Istvánnak, Diószeghy Sámuelnek és Komáromi Csipkés Györgynek), valamint a Károlyi főispánsága alá tartozó Szatmár vármegye tisztségviselőinek (pl. Klobusiczky György és Kende Zsigmond alispánoknak) missilisei.

Az Extractus Literarum címet viselő vaskos kötetbe ez időbeli levelei jelentős részének tartalmi kivonatát bejegyezték, s a lajstromozással párhuzamosan hónapok szerinti fascikulusokba rendezték az iratokat. A levelek számától függően hónaponként egy–négy, számmal és betűvel jelzett fascikulust alakítottak ki, a csomókon belül többnyire újrakezdődő sorszámozással (pl. 1704. ápr. Fasc. 1. A. No. 1–30.; 1705. máj. Fasc. 3. C. No. 1–78.).

Az iratanyag feldolgozása ebben a korabeli segédletben szereplő adatok rögzítésével kezdődött, amit az eredeti iratok ellenőrzése követett. Az adatbázisban szereplő 10696 db rekordból 7066 db, vagyis a feldolgozott iratok csaknem 2/3-a lajstromozott. Ezekből azonban kevesebb mint 72% (5087 db) található ma is ebben a sorozatban. A többiről csak az Extractus Literarum segítségével alkothatunk képet. Egy részüket (660 db) ezek alapján sikerült a Károlyi család missilisei (P 398), vagy más hazai levéltárak gyűjteményeiben azonosítani, egy nagy hányad (1319 db, kb. 18%) hollétéről azonban semmit sem tudunk.


2. Lajstromozatlan iratok (irregestrata)

Számos olyan levél akad, amelynek nem Károlyi volt az eredeti címzettje. Ezek zömmel egy-egy Károlyinak írt levél mellékletei voltak. Az is előfordul, hogy a lajstromozott, kivonatolt misszilisek mellékletei idővel elszakadtak a provenienciájukat meghatározó levéltől, és ezeket az Extractus Literarumba sem vezették be. Más, Károlyihoz címzett levelek esetében is előfordul, hogy kimaradtak a lajstromkönyvből. Ez a tendencia évenként egyre jellemzőbb: 1704-ben még mindössze 20, 1705-ben 45, 1706-ban 79, 1707-ben 60, 1708-ban azonban már 1194 db irat található a lajstromozatlan (irregestrata) részben, de 1709-ben is 414 db, 1710-ből pedig 817 db. Összesen 2724 db, az iratok mintegy negyede.

A misszilisek mellett (részben azok mellékleteiként) más irattípusok is szép számmal akadnak az Acta Rákócziana első sorozatában. Ilyenek pl. a különböző összeírások (katonák, hadifoglyok névjegyzékei, alakulatok létszámtáblázatai), számadások, elismervények, vizsgálati jegyzőkönyvek, instrukciók stb.


3. Lajstromozatlan iratok (irregestrata) kiegészítés

Külön feladatot jelentett annak az 1231 db iratnak a feldolgozása, amire a Károlyi Levéltár reponenda részében bukkantunk. Ezekből 906 szerepel jelen sorozat külön altételeként. A többit (mintegy negyed részét) sikerült a lajstromozott iratok közé visszahelyeznünk, ezért ezek már csak ott

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis alapjául az alábbi segédlet szolgált:

Acta Rákócziana - A Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai. Szerk. Laczlavik György, DVD-ROM, Budapest, 2011.

A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
P 396 - 1.
Országkód
HU
Rekordok száma
11.5K

Iratanyag típusa missilis

A segédlet jellege darabjegyzék

Azonosító 95

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

Jelenleg nincsenek az adatbázisban digitális iratok, de mivel a digitális felvételek elkészültek, az adatbázis online verziójában ezt tervezzük.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő darabjegyzék

Verzióval kapcsolatos információk nincs

Létrehozásában közreműködők Laczlavik György

Létrehozásáért felelős személy Laczlavik György

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 11 506

Összes törzsszámP 396 - 1.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató