Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1914.01.22. (2. ülés)

K 27

1914.01.22.

Napirendi pontok
(2. ülés) 77. Javaslat az erdőfelügyelői jelleg adományozására Czimra József erdőfelügyelői címmel felruházott alerdőfelügyelő részére (FM)
(2. ülés) 78. A kincstári földbirtokba beépült területek kiküszöbölése céljából a Máramarosszigeti kir. erdőgazdaság Tiszabogdány község határában a kincstári erdőbirtokába bezárt, Orencsán Péter máramarosszigeti, Lahner Péter rahói, Lahner Antal máramarosszigeti és Lahner Károly ivánoselői lakos tulajdonában lévő Corbul (Petrisel) és Ohlán nevű havasok, és a lonkai rét, valamint az ifj. Rednik Péter által felajánlott havamezői területek cseréje Steviraki és Lichi-pohar kincstári területekkel (FM)
(2. ülés) 79. Javaslat Horváth Ferenc VII. fizetési osztályba sorolt főszámtanácsosnak és Szilágyi József VII. fizetési osztályba sorolt főerdőszámtanácsosnak a VI. fizetési osztályba leendő kinevezésére (FM)
(2. ülés) 80. Javaslat legfelső elismerés nyilvánítására Czobor László országgyűlési képviselő, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület elnöke részére, a királyi tanácsosi cím adományozására Pecz Ármin, cs. és kir. udvari műkertész, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület alelnöke részére, a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Tost Ferenc kereskedelmi műkertész, a Magyar Kereskedelmi Kertészek Országos Szövetsége elnöke, Hein János kereskedelmi műkertész, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület tájkertészeti szakosztálya elnöke és Fábián Béla budapesti magkereskedő, az Országos Kertészeti Véleményező Bizottság tagja részére, valamint az Arany Érdemkereszt adományozására Lokovsek Antal mű- és kereskedelmi kertész , az Országos Magyar Kertészeti Egyesület dísz- és kereskedelmi kertészeti szakosztálya elnöke részére (FM)
(2. ülés) 81. Magyar Sertéshízlaló-telep és Húsipari Részvénytársaság létesítése (FM)
(2. ülés) 82. Hohenlohe Oehringen Keresztély herceg tátrai (javorinai, landoki, hági, keresztfalui és zári birtoktagok) birtokai megvásárlásának terve (FM)
(2. ülés) 1. Javaslat a belső titkos tanácsosi méltóság adományozására csákányi Marx János miniszteri tanácsos, a M. Kir. Államvasutak Igazgatóságának elnöke részére nyugalomba vonulása alkalmából (ME)
(2. ülés) 2. Javaslat dr. Strausz István állami számvevőszéki tanácsosi címmel és jelleggel felruházott legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsos legfőbb állami számvevőszéki tanácsossá leendő kinevezésére (ME)
(2. ülés) 3. Javaslat a legfőbb állami számvevőségi tanácsosi cím adományozására Pataky László legfőbb állami számvevőségi osztálytanácsos részére, nyugdíjazása alkalmából (ME)
(2. ülés) 4. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Jankura Sándor legfőbb állami számvevőszéki főszámtanácsos részére nyugdíjazása alkalmából (ME)
(2. ülés) 5. Javaslat a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására Mándy Géza vállaji nagybirtokos részére (ME)
(2. ülés) 6. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Holczmann Henrik fa-nagykereskedő részére (ME)
(2. ülés) 7. Javaslat - nemességének épségben tartása mellet - a turonyi előnév adományozására dr. Fischer Frigyes részére (ME)
(2. ülés) 8. Javaslat nemesség és a szakolcai előnév adományozására Sándor Ferenc, a Vágvölgyi Lap szerkesztője és kiadója részére (ME)
(2. ülés) 9. Elvi határozat a kitüntetések és címadományozások díjmentességével kapcsolatban (ME)
(2. ülés) 10. Dr. Nagy Ferenc belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő, m. kir. tudományegyetemi nyilvános rendes tanár újbóli kinevezése az Adria Tengerhajózási Társasággal kötött szerződés értelmében a vitás kérdések eldöntésére választott bíróság elnökévé (ME)
(2. ülés) 11. A Legfőbb Állami Számvevőszék 1913. III. negyedévben előfordult hiteleltérésekről készült jelentésének Országgyűlés elé terjesztése (ME)
(2. ülés) 12. Előirányzat nélküli és túlkiadások a Személyi járandóságok, a Dologi kiadások ( a hágai békepalota pécsi majolika termékekkel leendő díszítése) és a Nyugdíjak rovatán (ME)
(2. ülés) 13. A hadkötelezettség igazolására vonatkozó 336/1914. ME számú rendelet bemutatása (ME)
(2. ülés) 14. Az ipariskolai alkalmazottak fizetéséről szóló horvát-szlavón autonóm törvényjavaslat horvát-szlavon országgyűlés elé terjesztése (HSzDM)
(2. ülés) 15. Az autonom horvát-szlavón országos kormány szervezéséről hozott 1869: II. tc. módosításáról szóló törvényjavaslat horvát-szlavón országgyűlés elé terjesztése (HSzDM)
(2. ülés) 16. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Stern Richárd, és a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására thurnwerthi Kodar Jenő, a Weiss Manfréd Csepeli Első Magyar Konzerv és Ércárugyár igazgatói részére a hadseregszállítások körül szerzett érdemeikért (HM)
(2. ülés) 17. A felülvizsgálati úton szabadságolt katonák és tisztek ellátása (HM)
(2. ülés) 18. A M. Kir. Államvasutaknak a Magyar Rézhengermű Részvénytársasággal (azelőtt Chaudoir Gusztáv és Társa), a Weiss Manfréd Első Magyar Konzerv- és Ércgyárral, a Borostyánkői Rézhámor és Hengerművel és Szontagh Pál Csetneki Rézgyárával rézanyagok szállítására kötött szerződéseinek felbontása, illetve újak kötése (KM)
(2. ülés) 19. Follért Károly posta és távírda vezérigazgató, dr. Hennyey Vilmos posta és távírda főigazgató, valamint dr. Szalay Gábor posta és távírda tanácsos kiküldetés a Madridban tartandó Egyetemes Postakongresszusra (KM)
(2. ülés) 20. Marx János miniszteri tanácsos, a M. Kir. Államvasutak igazgatósága elnökének nyugdíjba vonulása, valamint helyére Tolnay Kornél okleveles mérnök kinevezése (KM)
(2. ülés) 21. Javaslat nemesség és a győri előnév adományozására Végh Károly m. kir. udvari tanácsos, a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság igazgatója részére (KM)
(2. ülés) 22. Javaslat nemesség és a fegyverneki előnév adományozására Frommer Rudolf, a Budapesti Fegyver- és Gépgyár Részvénytársaság igazgatója részére, valamint rangjuknak megfelelő kitüntetés adományozására Karamalikis Richard alezredes, a görög külügyminisztérium tüzérségi osztályának vezetője és Soliotis György százados, a görög külügyminisztérium tüzérségi osztályának előadója részére a magyar iparral szemben tanúsított előzékenységükért (KM)
(2. ülés) 23. Javaslat kegydíj és kegynevelési járulék engedélyezésére néhai Liesz Frigyes Ede posta és távírda szolga özvegye, valamint Irma és Béla nevű árvái részére (KM)
(2. ülés) 24. Javaslat a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására Berger Salamon zágrábi kereskedő részére a Magyar Iparművészet Múzeum gyűjteményének jelentős mértékű gyarapításáért (VKM)
(2. ülés) 25. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Berta Ilona, az Erzsébet Nőiskola igazgatója részére a nőnevelés terén szerzett érdemeiért (VKM)
(2. ülés) 26. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Bözsey Emerika Stefana, a pozsonyi Szent Orsolya Rend prefektája részére (VKM)
(2. ülés) 27. Javaslat az Arany Érdemkereszt adományozására Ondrejkovics József fehértemplomi állami tanító részére nyugdíjazása alkalmából (VKM)
(2. ülés) 28. Javaslat műgyetemi tanszékre való visszatérési jogának biztosítására dr. Ilosvay Lajos újonnan kinevezett államtitkár részére (VKM)
(2. ülés) 29. Javaslat Guta József aradi állami felsőbb leányiskolai igazgató VI. fizetési osztályba leendő kinevezésére (VKM)
(2. ülés) 31. Javaslat a II. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Baumgarten Izidor kúriai tanácselnök részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 32. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Balázs Demeter kir. kúriai bíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 33. Javaslat a kúriai bírói cím adományozására Balog József ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott szászvárosi járásbíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 34. Javaslat a kir. kúriai bírói cím adományozására Névery Ignác ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott nyitrai kir. törvényszéki bíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 35. Javaslat a kir. ítélőtáblai cím adományozására Gecző Béla csíkszeredai kir. törvényszéki bíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 36. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Lovaghy Sándor pestvidéki kir. törvényszéki telekkönyvvezető részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 37. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Mezey Gyula miskolci kir. törvényszéki irodaigazgató részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 38. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Botos Endre budapesti büntető törvényszéki irodafőtiszt részére nyugdíjauása alkalmából (IM)
(2. ülés) 39. Javaslat az Arany Érdemkereszt adományozására Hutya Károly budapesti büntető járásbírósági irodatiszt részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 40. Javaslat az Ezüst Érdemkereszt adományozására Muzsnai István gyulafehérvári kir. ügyészségi hivatalszolga részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(2. ülés) 42. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai dr. Bárdossy László kir. főügyész-helyettesi címmel és jelleggel felruházott szombathelyi nyugalmazott kir. ügyész üzvegye, Pachmann Ilona részére (IM)
(2. ülés) 42. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Jakabffy Károly váci kir.járásbírósági albíró üzvegye, Guthy Amália részére (IM)
(2. ülés) 43. Hiteltúllépés az Igazságügyminisztérium Központi igazgatás címén (IM)
(2. ülés) 44. A Zrínyi utca 4. és a Béla utca 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása a Magyar Általános Hitelbanktól a Budapesti M. Kir. Államrendőrség központi hivatalainak elhelyezésére (BM)
(2. ülés) 45. Különálló felvételi pavilon építése a M. Kir. Államrendőrség fogház és toloncosztály telepén (BM)
(2. ülés) 46. Javaslat személyi pótlék engedélyezésére Vajna Miklós határrendőrségi tanácsos részére (BM)
(2. ülés) 47. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a néhai dr. Badzey László Máramaros vármegyei volt tiszti főorvos örökösei - dr. Badzey László, özv. Badzey Elekné és Badzey Viktor - által már kifizetett kártérítés átvállalására és visszafizetésére (BM)
(2. ülés) 48. Javaslat Tóth Lajos rendórtanácsos rendőrfőtanácsosi kinevezésére (BM)
(2. ülés) 49. Javaslat Kolozsváry Gyula rendőrtanácsos rendőrfőtanácsosi kinevezésére (BM)
(2. ülés) 50. Javaslat Oravszky Gyula államrendőrségi I. osztályú rendőr szolgálati ideje megszakításának figyelmen kívül hagyására (BM)
(2. ülés) 51. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Emanuel Alexandrine nagybecskereki cs. és kir. járáshivatali főnök árvája részére (BM)
(2. ülés) 52. Javaslat Varró Domokos műszaki tanácsos, Varró Indár budapesti gyakorló orvos és Varró Róza nagyenyedi lakos nemességének megerősítésére (BM)
(2. ülés) 53. Javaslat nemesség és a zámolyi előnév adományozására dr. Szalay László cs. és kir. közös pénzügyminisztériumi osztályfőnök, törvényes utódai, valamint mostohafiai: Marzsó Aladár, Marzsó Tihamér és Marzsó Géza részére , továbbá számukra a Szalay-Marzsó név használatának engedélyezésére (BM)
(2. ülés) 54. Javaslat nemesség adományozására Burián Lajos nyugalmazott címzetes ezredes részére (BM)
(2. ülés) 55. Javaslat a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására zólyomi Wagner Géza ügyvéd részére (BM)
(2. ülés) 56. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Brocskó Lajos, a Protestáns Országos Árvaház igazgatója részére az árvanevelés terén kifejtett érdemeiért (BM)
(2. ülés) 57. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására dr. Szőke Bertalan budapesti orvos részére (BM)
(2. ülés) 58. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Weiszmáhr Mihály uradalmi jószágfelügyelő és kisszállási községi bíró részére (BM)
(2. ülés) 59. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Kertészffy Gábor szatmárnémeti főpénztárnok részére (BM)
(2. ülés) 60. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Kitzinger Nándor pozsonyi rendőrkapitányi biztos részére (BM)
(2. ülés) 61. Javaslat a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására Czintavy János istvánlaki községi bíró részére (BM)
(2. ülés) 62. Javaslat az Ezüst Érdemkereszt adományozására Koncza Albert dicsőszentmártoni rendőrtiszt és Illés János maroscsapói lakos részére életmentésért (BM)
(2. ülés) 63. Javaslat az Ezüst Érdemkereszt adományozására ifj. Ferch Rezső perjámosi lakos részére életmentésért (BM)
(2. ülés) 64. Javaslat az Ezüst Érdemkereszt adományozására Szelli József szabadkai főispáni huszár részére (BM)
(2. ülés) 65. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Semsey Boldizsár Sáros vármegyei volt főispán özvegye, Seredinszky Ilona részére (BM)
(2. ülés) 66. Javaslat ikvai Pfeiffer Mátyás udvari tanácsosnak az Osztrák-Magyar Bank helyettes alkormányzójává leendő ujbóli kinevezésére, valamint részére a legfelsőbb elismerés nyilvánítására (PM)
(2. ülés) 67. Javaslat a pénzügyi tanácsosi cím adományozására Virág József fővámszedő részére nyugdíjazása alkalmából (PM)
(2. ülés) 68. Állami ínségkölcsön engedélyezése a jég- és árvízkárosult Gagy község (Udvarhely megye) részére (BM)
(2. ülés) 69. Javaslat kegydíj adományozására néhai Székely János erdélyi főszámvevőségi számtiszt Amália nevű árvája részére (PM)
(2. ülés) 70. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Szabó László pénzügyi számtitszt özvegye, Perlaky Gizella részére (PM)
(2. ülés) 71. Javaslat Kovács Andor pénzügyőri fővigyázó nyugdíjának felemelésére (PM)
(2. ülés) 72. Javaslat Ilosvay László nyugílmazott pénzügyi számtanácsos nyugdíjának felemelésére (PM)
(2. ülés) 73. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése aVagyontalan Állami Tisztviselők Özvegyei és Árvái Felsegélyezésére Szánt Alap sikkasztás miatti kárának megtérítésére (PM)
(2. ülés) 74. A közösügyi zárszámadás során megállapított magyar adósságok fedezéséről szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése (PM)
(2. ülés) 75. Javaslat személyi pótlék engedélyezésére Ilosvay Sándor nyugalmazott méneskari ezredes részére (FM)
(2. ülés) 76. Javaslat a Ferenc József Rend tiszti keresztjének adományozására Masát Mihály, a bajor király sárvári uradalmának jószágigazgatója részére (FM)
(2. ülés) 30. [folyt] Javaslat kinevezésekre -- a VIII. fizetési osztályba törvényszéki bírókká, járásbírókká illetve kir. ügyészekké: Bod Kálmán vaskohi, dr. Virányi Lajos tenkei, dr. Vecsei Gyula budapesti kir. büntető járásbírósági, Horváth Dezső nyíregyházi kir. törvényszéki, Brommer Ödön nagyszentmiklósi kir. járásbírósági, dr. Hermann János fehértemplomi kir. törvényszéki, Jankovics Tibor boksánbányai kir. járásbírósági, Jaczkovics Gyula nagyváradi kir. törvényszéki, dr. Jellinek Ede és dr. Unger Károly budapesti VII. kerületi, dr. Erlich Ármin budapesti VI. kerületi, Mois Győző técsői, Berdik Kálmán és dr. Bolhman Ernő budapesti VI. kerületi, dr. Szilágyi Károly abrudbányai kir. járásbírósági albírókat, Gazdy Béla sátoraljaújhelyi, dr. Kovács Péter máramarosszigeti kir. alügyészeket és dr. Tomcsányi Zoltán budapesti VIII-X. kerületi kir. járásbírósági albírót; valamint javaslat kir. kúriai bírói cím és jelleg adományozására Nagy Géza győri kir. ítélőtáblai bíró részére, kir. ítélőtáblai bírói cím és jelleg adományozására Török Árpád erzsébetvárosi kir. törvényszéki bíró részére (IM)

Képek:

Tartalomgazda: MNL OL

Hibás adat jelentése, pontosítás
* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató