Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 59250 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1916.11.21. (18. ülés)
Napirendi pontok:
(18. ülés) 1. Javaslat dr. Szinyei Merse József közigazgatási bírósági ítélőbíró tanácselnöki kinevezésére (ME)
(18. ülés) 2. Dr. Némethy Károly belső titkos tanácsos, belügyminiszteri államtitkár, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa helyettes elnöke, illetőleg Hartig Sándor kereskedelemügyi miniszteri tanácsos és gr. Andrássy Géza belső titkos tanácsos ujbóli kinevezése a Fővárosi Közmunkák Tanácsához (ME)
(18. ülés) 3. A papír enyvezésére szolgáló pótanyag vámjáról szóló 3769/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (ME)
(18. ülés) 4. Javaslat magyar bárói méltóság adományozására nemes Sarkotic István gyalogsági tábornok, boszniai és hercegovinai tartományfőnök részére (ME)
(18. ülés) 5. Javaslat dr. Andor Endre miniszteri osztálytanácsos bíró kinevezésére a felállítandó M. Kir. Állami Munkaközvetítési Hivatal igazgatójává, illetve részére a miniszteri tanácsosi cím adományozására, továbbá dr. Hazay Gyula a Budapesti Ipari és Kereskedelmi Munkaközvetítő Intézet igazgatója miniszteri osztálytanácsos-bíróvá leendő kinevezésére (KM)
(18. ülés) 6. Hozzájárulás a vasúti áruforgalom megadóztatásához (KM)
(18. ülés) 7. Újabb ellátmány engedélyezése a Magyar Államvasutak Jóléti Bizottsága részére (KM)
(18. ülés) 8. Kivételes vásár engedélyezése Pozsonyban (KM)
(18. ülés) 9. A belföldi vízijárművekre vonatkozó kivételes intézkedésekről szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése (KM)
(18. ülés) 10. A búza és a rozs kiőrlési arányának, valamint a korpa legmagasabb árának megváltoztatásáról, illetőleg a 2544/1916. ME számú rendelet kiegészítéséről szóló 2735/1916. és 2736/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 11. A Bulgáriába, Macedóniába és Törökországba irányuló árukivitel szabályozásáról szóló 306:/1916. [sic] ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 12. Az aszalt szilva és a szilvaíz forgalmának korlátozása tárgyában készült 3487/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 13. A cukor szállításához szükséges igazolványokról szóló 3532/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 14. Az olajos magvak vámért való feldolgozása tárgyában készült 3582/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 15. A szappan és a mosópor gyártásáról és forgalmazásáról szóló 3684/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 16. A burgonya feldolgozásáról, és az így nyert cikkek forgalomba hozataláról szóló 3728/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)
(18. ülés) 17. Hozzájárulás az Érczhegyi Géza budapesti könyvkötő és díszműáru céggel kötött szerződés meghosszabbításához (KM)
(18. ülés) 18. Postai szállítási jog megvonása New Yorkban, a Hrvatski Svijet nyomdájában kiadott alábbi sajtótermékektől: Marjanovic Milán Jugoslívija; Jugoslovenski Odbor u Londonu; Genij Jugoslivenstva; Mi mali u velikom vremenu; - dr. Potocnjak Frankó Jugoslovensko Pitanje; - Bublic Draguton: Kako sam imao postati austrijski spijon; - dr. Zupanic Niko: O Slovencima; - a New York-i Jadran nyomdában megjelenő Marjanovic Milan: Dali je Rusija pobjediva című; a Pittsburgban, Marohnic Josip könyvnyomdájában megjelenő Belic A.: Tko je izmislio Jugoslaviju című; valamint a Chicagóban, a Hrvatska zastava nyomdájában megjelenő Marjanovic Milan: Kako je u domovini című sajtótermékektől (KM)
(18. ülés) 19. Postai szállítási jog megvonása a Posnanban megjelenő Kuryer Posnanski és a Cziennik Posnanski című időszaki lapoktól (KM)
(18. ülés) 20. Javaslat dr. Békefi Remig zirci apát - Fraknói Vilmos utódjául - múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőjévé leendő kinevezésére (VKM)
(18. ülés) 21. Javaslat a II. osztályú Vaskorona Rend adományozására Kleiner Lajos választott dulmi püspök, kalocsai székesegyházi nagyprépost részére (VKM)
(18. ülés) 22. Javaslat a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására Révy Ferenc címzetes főigazgató, felső-leányiskolai és leánygimnáziumi igazgató részére nyugalomba vonulása alkalmából (VKM)
(18. ülés) 23. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására jánoshalmi Nemes Marcell királyi tanácsos részére (VKM)
(18. ülés) 24. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Recska Zsigmond vágkohányi plébános, dr. Chorényi József illavai esperes-plébános és Teszelszky József nagybiccsei esperes-plébános részére (VKM)
(18. ülés) 25. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Bajai Amand miskolci katolikus főgimnáziumi tanár részére nyugdíjazása alkalmából (VKM)
(18. ülés) 26. Javaslat az Arany Érdemkereszt adományozására Boross Ferenc nagybocskói nyugalmazott római katolikus kántortanító részére (VKM)
(18. ülés) 27. Javaslat az Arany Érdemkereszt adományozására Délczeg Sándor kemecsei református igazgató-tanító részére (VKM)
(18. ülés) 28. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Franczik Ferenc tibolddaróci római katolikus elemi iskolai tanító özvegye, Hein Ilona Emilia részére (VKM)
(18. ülés) 29. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Küli Kálmán vértessomlói római katolikus elemi iskolai tanító özvegye, Wéber Jozefa részére (VKM)
(18. ülés) 30. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Csele Miklós gyertyánfalvi állami elemi iskolai tanító özvegye, Berényi Katona Katalin részére (VKM)
(18. ülés) 31. Javaslat a kir. főügyészi cím adományozására Bulyovszky Gusztáv kir. főügyész-helyettesi címmel és jelleggel felruházott miskolci kir. ügyész részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(18. ülés) 32. Javaslat a kir. kúriai bírói cím adományozására dr. Vass Antal pécsi kir. ítélőtáblai bíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(18. ülés) 33. Javaslat a kir. kúriai bírói cím adományozására Bánó József ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott pestvidéki törvényszéki bíró részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(18. ülés) 34. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Bogdányi László ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott székesfehérvári törvényszéki bíró részére (IM)
(18. ülés) 35. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Gárdonyi József balassagyarmati kir. törvényszéki irodaigazgató részére nyugdíjazása alkalmából (IM)
(18. ülés) 36. Hiteltúllépés az igazságügyi tárca költségvetésében a Kir. Kúria cím Személyi járandóságok rovatán (IM)
(18. ülés) 37. Javaslat kegydíj helyett nevelési járulék engedélyezésére néhai Czura Sándor máramarosszigeti kir. törvényszéki irodaigazgató Anna nevű árvája részére (IM)
(18. ülés) 38. Felár engedélyezése a soproni fegyintézet részére kőszenet szállító Kheim Pál soproni fuvaros részére (IM)
(18. ülés) 39. A lakbéremelésekről és lakbérfelmondásokról, valamint a közintézmények bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról szóló 3787/1916 ME számú rendelet utólagos bejelentése (IM)
(18. ülés) 40. A z erdélyrészi második moratóriumi rendelet tervezetének bemutatása (IM)
(18. ülés) 41. A váltók, kereskedelmi utalványok és közraktári jegyek óvási határidejéről szóló rendelettervezet bemutatása (IM)
(18. ülés) 42. Az eltartásra jogosult családtagok és a házasságon kívül született gyermekek fokozottabb magánjogi védelméről szóló rendelettervezet bemutatása (IM)
(18. ülés) 43. A katonai szolgálatot teljesítő vagy hasonló helyzetben lévő házasulók házasságkötésének megkönnyítése tárgyában készült rendelettervezet bemutatása (IM)
(18. ülés) 44. A belügyi önkormányzat szükségleteinek fedezéséről szóló horvát-szlavón autonóm törvényjavaslat szentesítésre történő felterjesztése (HSzDM)
(18. ülés) 45. Papfalva telep (Máramaros vármegye) kiürítése (BM)
(18. ülés) 46. Hunyad és Szeben vármegye déli részének kiürítése (BM)
(18. ülés) 47. Túlkiadás engedélyezése a M. Kir. Közigazgatási Bíróság nyugdíj-szükségletére (BM)
(18. ülés) 48. Túlkiadás a belügyi tárca költségvetésében a Táviratok és távbeszélők rovatán (BM)
(18. ülés) 49. Javaslat kegynevelési járulék engedélyezésére néhai Kindris János árvái, János, Zoltán és Margit részére (BM)
(18. ülés) 50. Javaslat nemesség és a brassóbertalani előnév adományozására Lehrer Henrik alezredes részére (BM)
(18. ülés) 51. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Neugebauer Vilmos, az Országos Gyermekvédő Liga igazgatója részére (BM)
(18. ülés) 52. Javaslat a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Totth Vilmos magyarbolyi körjegyző részére 40 évet meghaladó szolgálatáért (BM)
(18. ülés) 53. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Krajcsovits Béla főerdőtanácsos, valamint az erdőtanácsosi cím adományozására Zudor Béla főerdőmérnök részére nyugdíjazásuk alkalmából (FM)
(18. ülés) 54. Javaslat kegynevelési járulék engedélyezésére néhai Korrádi Gyula főerdőőr Keresztély és Gyula nevű árvája részére (FM)
(18. ülés) 55. Javaslat a Hadi Állatátvételi Bizottság tagjainak kitüntetésére - a Ferenc József Rend csillagos középkeresztjének adományozására Rubinek Gyula, az O M. G. E. igazgatója, a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására dr. Éber Antal, a Magyar Telepítő és Parcellázó Bank Részvénytársaság vezérigazgatója, és dr. Jeszenszky Pál, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete vezérigazgatója, valamint a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Halász Béla, a Magyar Telepítő és Parcellázó Bank Részvénytársaság gazdasági tanácsosa részére (FM)
(18. ülés) 56. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására szentlőrinci dr. Liebermann Leó m. kir. udvari tanácsos, budapesti tudományegyetemi tanár részére az Állandó Felülbíráló Tanácsban illetve a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanácsban végzett munkájáért (BM)
(18. ülés) 57. Előirányzat nélküli kiadás Sáros, Zemplén, Ung és Máramaros vármegyék lakosságának segélyezésére (FM)
(18. ülés) 58. A lóheremag-készletek zár alá vételéről szóló 3514/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (FM)
(18. ülés) 59. A korpa és a takarmányozási célokra szolgáló ipari termékek és hulladékok forgalmazásáról szóló 2760/1916. ME. számú rendelet kiegészítése és szabályozása tárgyában kiadott 3515/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (FM)
(18. ülés) 60. A lucernamag legmagasabb áráról szóló 3791/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (FM)
(18. ülés) 61. A Hadi Állatátvételi Bizottság által átvett állatokról szóló 3900/12916. ME számú rendelet bemutatása (FM)
(18. ülés) 62. Az erdélyi visszatelepítő bizottságok létesítéséről szóló 3745/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (FM)
(18. ülés) 63. Hiteltúllépés engedélyezése a kisbéri, a bábolnai és a mezőhegyesi ménesbirtok, a gödöllői koronauradalom, valamint a palánkai csikótelep költségeire (FM)
(18. ülés) 64. Javaslat Berzeviczy Zsigmond gazdasági főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott gazdasági felügyelő VI. fizetési osztályba leendő kinevezésére (FM)
(18. ülés) 65. Javaslat a gazdasági főfelügyelői cím és jelleg adományozására Bartha István gazdasági felügyelő részére, továbbá a gazdasági felügyelői jelleg adományozására Kluge Ferenc és Lickl Károly gazdasági főfelügyelői címmel felruházott gazdasági felügyelő részére (FM)
(18. ülés) 66. A magyarpécskai kincstári legelő egy részének eladása Donáth János, Kuruczi Sándor, Kovács András és Rohács András magyarpécskai lakosoknak (FM)
(18. ülés) 67. A Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége által megvásárolt galgói, oláhfodorházai és kisbenyei birtok eredeti tulajdonosa, Urányi Aladárné általi visszavásárlása (FM)
(18. ülés) 68. A kincstári fürdő- és nyaralótelepek bérleti szerződéseinek meghosszabbítása (FM)
(18. ülés) 69. Jelentés a mozgósítási pénzszükséglet alakulásáról, valamint a mozgósítási költségek átutalása a Hadügyminisztérium részére (PM)
(18. ülés) 70. Az 1916/17. költségvetési év első felében fedezendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése (PM)
(18. ülés) 71. A cukorgyári rendeltetéstől eltérő célra átengedett cukorrépa rekvirálásáról szóló 3746/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (PM)
(18. ülés) 72. A vámkülföldi eredetű cukor behozatalának és forgalmazásának szabályozásáról szóló 3665/1916. ME számú rendelet utólagos bejelentése (PM)
(18. ülés) 73. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Magyar Solvay Művek Részvénytársaság marosújvári szóda- és marónátrongyárának sóoldattal való ellátására (PM)
(18. ülés) 74. Hozzájárulás a M. Kir. Dohányjövedék és Schön Ignác budapesti fuvarozó között kötött fuvarszerződés meghosszabbításához (PM)
(18. ülés) 75. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a Désy Amáliától korábban bérelt épület megvásárlására a marosvásárhelyi pénzügyi igazgatóság elhelyezése céljára (PM)
(18. ülés) 76. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése a kincstár és az Országos Munkássegélyző és Betegbiztosító Pénztár közötti járulékhátralék-követelések végleges rendezésére (PM)
(18. ülés) 77. Túlkiadás engedélyezése a M. Kir. a Központi Állampénztár helyiségeinek átalakítására és kibővítésére (PM)
(18. ülés) 78. Javaslat Ürmösi Kálmán főbányatanácsosi címmel és jelleggel felruházott bányatanácsos és Litschauer Lajos bányatanácsos főbányatanácsossá leendő kinevezésére (PM)
(18. ülés) 79. Számfeletti kinevezések engedélyezése (PM)
(18. ülés) 80. Javaslat dr. Agorasztó Vilmos és dr. Vértesy Sándor miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos miniszteri tanácsossá leendő kinevezésére (PM)