Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 59989 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1906.09.14. (43. ülés)
Napirendi pontok:
(43. ülés) 1. A hazai ipar fejlesztéséről szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra (KM)
(43. ülés) 2. A Helyiérdekű és Közúti Vasutak Nemzetközi Szövetségének 1908. évben tartandó nemzetközi kongresszusának Budapestre való meghívása (KM)
(43. ülés) 3. A Nemzetközi Munkásvédelmi Egyesület 1908. évi nagygyűlésének meghívása Budapestre (KM)
(43. ülés) 4. Javaslat Szalay Péter államtitkári címmel és jelleggel felruházott posta és távirda elnökigazgató részére a Lipót Rend középkeresztjének adományozására; Follért Károly posta és távirda főigazgató részére a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására; dr.Henynyey Vilmos posta és távirda igazgató részére a Vaskorona Rend III. osztályának adományozására (KM)
(43. ülés) 5. Javaslat Körtvélyessy Aladár miniszteri számvizsgáló részére a számtanácsosi cím adományozására; Spitzár Frigyes miniszteri számvizsgáló részére a számtanácsosi cím adományozására (KM)
(43. ülés) 6. Javaslat dr. Diószegi József miniszteri segédtitkár részére a Ferenc József Rend adományozására (KM)
(43. ülés) 7. Javaslat br. Szentkereszty Zsigmond kir. kúriai bíró kinevezésére ítélőtáblai elnökké a Nagyváradi Kir. Ítélőtáblához; Sarlay Ferenc budapesti kir. ítélőtáblai bíró kinevezésére kir. kúriai bíróvá; dr. Pallosevits János budapesti kir. ítélőtáblai bíró kinevezésére kir. kúriai bíróvá; Farkas Bálint karánsebesi kir. járásbíró áthelyezésére bíróvá a Beregszászi Kir. Törvényszékhez; Domján Lajos beregszászi kir. törvényszéki bíró áthelyezésére bíróvá a Karánsebesi Kir. Járásbírósághoz; dr. Bajóti Ödön tabi kir. járásbírósági albíró kinevezésére törvényszéki bíróvá a Veszprémi Kir. Törvényszékhez; Krasznay Sándor kisvárdai kir. járásbírósági albíró kinevezésére járásbíróvá a Szilágysomlyói Kir. Járásbírósághoz; Gregorovicz Henrik késmárki kir. járásbírósági albíró kinevezésére járásbíróvá a Szilágysomlyói Kir. Járásbírósághoz; Alberti Ernő szentlőrinci kir. járásbírósági albíró kinevezésére járásbíróvá a Vámosmikolai Kir. Járásbírósághoz; dr. Gyöngyössy István sárkányi kir. járásbírósági albíró kinevezésére alügyésszé a Kézdivásárhelyi Kir. Ügyészséghez; dr. Visky Sándor debreceni kir. törvényszéki jegyző kinevezéére albíróvá a Temesvári Kir. Törvényszékhez; dr. Lang Mór újvidéki kir. törvényszéki jegyző kinevezésére albíróvá a Pancsovai Kir. Törvényszékhez; Peczkó József huszti kir. járásbírósági jegyző kinevezésére albíróvá az Érsekújvári Kir. Járásbírósághoz;Varga Dezső pancsovai kir. törvényszéki aljegyző kinevezésére albíróvá az Antalfalvai Kir. Járásbírósághoz (IM)
(43. ülés) 8. Javaslat dr. Pribil Antal balasagyarmati kir. törvényszéki volt fogházorvos részére kegydíj engedélyezésére (IM)
(43. ülés) 9. Hatásköri összeütközés a Nyitrai Kir. Törvényszék és a privigyei járás főszolgabírája között Elischer Rudolf és Polónyi Konrád elleni lopási ügyben (IM)
(43. ülés) 10. Javaslat Gobbi Alajos a Nemzeti Zenede karnagya és tanára részére a kir. tanácsosi cím adományozására (VKM)
(43. ülés) 11. Javaslat dr. Martin Lajos volt kolozsvári egyetemi tanár Henrietta, Júlia, Vilma és Ludovika nevű árvái részére kegydíj adományozására (VKM)
(43. ülés) 12. Az okkupált tartományokban tartózkodó, nem tényleges állományú honvéd és I. osztályú népfölkelő legénység felmentése a katonai szolgálat alól (HM)
(43. ülés) 13. Javaslat Bándy Balázs nyugállományú alezredes részére nyugdíjpótlék engedélyezésére; Gállfy Gyula nyugállományú százados részére nyugdíjpótlék engedélyezésére; Horváthy Albert nyugállományú százados részére nyugdíjpótlék engedélyezésére; Jasszus Ferenc nyugállományú főhadnagy részére nyugdíjpótlék engedélyezésére; Rákóczy Miklós nyugállományú címzetes őrnagy részére nyugdíjpótlék engedélyezésére (HM)
(43. ülés) 14. Javaslat Moldován Gusztáv volt m. kir. honvéd főhadnagy özvegye szül. Zombory Antónia részére özvegyi nyugdíján felül kegydíj engedélyezésére (HM)
(43. ülés) 15. Javaslat Bömches Henrik volt m. kir. honvéd alezredes özvegye szül. Rösler Vilma részére özvegyi nyugdíján felül kegydíj adományozására (HM)
(43. ülés) 16. Előirányzat nélküli kiadás a Belügyminisztériumnál az angyalföldi elmegyógyintézetben végzendő munkálatokra (BM)
(43. ülés) 17. Javaslat dr. Dirner Lajos orvos, a Kolumbia Galambkedvelő Egylet elnöke részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására; Jandaurek Vince okleveles mérnök részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására a posta- és hadigalamb tenyésztés és idomítás terén szerzett érdemeikért (BM)
(43. ülés) 18. Javaslat dr. Pekáry Ferenc főkapitányi helyettesi címmel és jelleggel felruházott rendőrtanácsos kinevezésére főkapitány-helyettessé (BM)
(43. ülés) 19. Javaslat Bera József fővárosi államrendőrségi volt I. osztályú rendőr nyugdíjának felemelésére (BM)
(43. ülés) 20. Túlkiadás a Belügyminisztérium költségvetésében a választók névjegyzékének kiigazítására (BM)
(43. ülés) 21. Javaslat Kelemen Béla országgyűlési képviselő kinevezésére Csongrád megye és Szeged sz. kir. város főispánjává; gr. Mikes Zsigmond kinevezésére Brassó vármegye főispánjává; Fialka Károly alispán kinevezéséreKrassó-Szörény vármegye főispánjává; Kubik Béla országgyűlési képviselő kinevezésére Borsod vármegye főispánjává (BM)
(43. ülés) 22. Javaslat Watter Richárd a horvát-szlavón-dalmát országos kormány osztálytanácsosa részére a Legfelsőbb Elismerés nyilvánítására (HSzDM)
(43. ülés) 23. A számvevőszék jelentése a túlkiadásokról, az előirányzat nélküli kiadásokról és a hitelátruházásokról (ME)
(43. ülés) 24. Javaslat Burclia Szilárd országgyűlési képviselő részére az udvari tanácsosi cím adományozására; Bordán Octáv karánsebesi polgármester részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (ME)
(43. ülés) 25. Bosznia és Hercegovina 1903. évi zárszámadásának bemutatása (ME)
(43. ülés) 26. Törvényjavaslat Az Állami Számvevőszék szervezetére vonatkozó 1880:LXVI. tc. és az 1893:XXX. tc. módosításáról szóló törvényjavaslat bemutatása (ME)
(43. ülés) 27. Javaslat az állami számvitelről szóló 1897: XX. tc. módosításáról szóló törvényjavaslat elkészítésére (ME)
(43. ülés) 28. Egy épület megvásárlása Szófiában a diplomáciai ügynökség részére (ME)
(43. ülés) 29. Jelentés a szerb, román és bolgár szerződéses tárgyalások állásáról (ME)
(43. ülés) 30. Javaslat Plaveczky István sóvári fősófőző részére az Ezüst Érdemkereszt adományozására (PM)
(43. ülés) 31. Az 1893: IV. tc.3. §-a és az 1893: IV. tc.4. §-a értelmében egyes városok áthelyezése az alacsonyabb lakbérosztályból magasabb lakbérosztályba (PM)
(43. ülés) 32. Jelentés a kiegyezési tárgyalások állásáról (ME)